Baza znanja | Propisi

Značaj dostavljanja bankarske garancije u postupku javne nabavke

Iz citiranih zakonskih odredaba vidljiv je značaj obaveze pribavljanja bankarske garancije u postupku javne nabavke i prilikom zaključenja ugovora o javnoj nabavci, jer naručilac u konkursnoj dokumentaciji, kao jedno od sredstava finansijskog obezbeđenja, može da zahteva bankarsku garanciju, a u određenim slučajevima je dužan da zahteva sredstvo obezbeđenja, u koje spada i bankarska garancija.

Kako se oporezuju freelanceri ? (Drugi deo)

U prethodnom tekstu smo naveli moguće opcije za oporezivanje freelancera. U ovom tekstu ćemo detaljnije razjasniti svaku od opcija. Početna pretpostavka nam je bila da freelancer nije u radnom odnosu i stoga je u obavezi da plaća pune doprinose u svakoj od opcija, kao i da usluge pruža isključivo inostranim kompanijama.

Šta je Dokument o kretanju opasnog otpada?

Kvalifikovano lice odgovorno za stručni rad u obavezi je da dva dana, odnosno 48 sati pre započinjanja kretanja otpada, izvrši najavu kretanja opasnog otpada ministаrstvu nаdlеžnоm zа pоslоvе živоtnе srеdinе i Аgеnciјi za zaštitu životne sredine, putem web sajta www.sepa.gov.rs. (Izveštavanje – Prijava na sistem postojećih korisnika – korisničko ime i lozinka – Dokument o kretanju opasnog otpada).

Kako nas obmanjuju operateri mobilne telefonije?

Tokom minulih godina, registrovan je veliki broj žalbi, koje se odnose na usluge operatera mobilne telefonije, odnosno na ugovore koji se sa operaterima zaključuju, zbog čega su nadležni državni organi obavešteni o problemu, te se očekuje njihova reakcija.

E-fakture - budućnost poslovanja

Nedavno je Vlada Republike Srbije potpisala „Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa“. Ovim obaveštenjem se elektronskim fakturama daje jednaka upotrebna važnost kao i papirnim, bez ograničenja.

Kvalifikovani elektronski potpis postaje sastavni deo poslovanja

Usled progresivnog razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija, elektronsko poslovanje postaje neminovnost. Uviđajući brojne prednosti, koje ovi noviteti nose i fizička i pravna lica ih sve češće počinju koristiti, kako za lične tako i za poslovne potrebe.

Šta nam donosi Briselski model poreskog sistema?

Jedna od trenutno najaktuelnijih tema je ta da se, prema planu pristupnih pregovora Republike Srbije i EU, očekuje da naša država u toku nastupajuće 2018. godine otvori pregovaračko poglavlje XVI koje je posvećeno porezima, a sama ta činjenica prilično intrigira domaću javnost i izaziva oprečne stavove.

Kako Poreska uprava obračunava kamate za pravna lica?

Na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.

Nedostavljanje sredstava obezbeđenja kao bitan nedostatak ponude

Odbijanje ponude zbog nedostavljanje licitacione bankarske garancije ili drugog sredstva obezbeđenja

Od početka godine osnovano oko 40 hiljada novih privrednih subjekata, direktor Agencije za privredne registre Zvonko Obradović

U protekloj godini olakšano je osnivanje privrednih subjekata smanjenjem administrativne takse za overu potpisa, a kroz unapređenje elektronske razmene podataka između APR-a i Poreske uprave, vreme potrebno za sprovođenje procedure upisa u registar privrednih subjekata APR-a i registar poreskih obveznika svedeno je na 1 dan.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!