Baza znanja | Propisi

Šta je Dokument o kretanju opasnog otpada?

Kvalifikovano lice odgovorno za stručni rad u obavezi je da dva dana, odnosno 48 sati pre započinjanja kretanja otpada, izvrši najavu kretanja opasnog otpada ministаrstvu nаdlеžnоm zа pоslоvе živоtnе srеdinе i Аgеnciјi za zaštitu životne sredine, putem web sajta www.sepa.gov.rs. (Izveštavanje – Prijava na sistem postojećih korisnika – korisničko ime i lozinka – Dokument o kretanju opasnog otpada).

Kako nas obmanjuju operateri mobilne telefonije?

Tokom minulih godina, registrovan je veliki broj žalbi, koje se odnose na usluge operatera mobilne telefonije, odnosno na ugovore koji se sa operaterima zaključuju, zbog čega su nadležni državni organi obavešteni o problemu, te se očekuje njihova reakcija.

E-fakture - budućnost poslovanja

Nedavno je Vlada Republike Srbije potpisala „Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa“. Ovim obaveštenjem se elektronskim fakturama daje jednaka upotrebna važnost kao i papirnim, bez ograničenja.

Kvalifikovani elektronski potpis postaje sastavni deo poslovanja

Usled progresivnog razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija, elektronsko poslovanje postaje neminovnost. Uviđajući brojne prednosti, koje ovi noviteti nose i fizička i pravna lica ih sve češće počinju koristiti, kako za lične tako i za poslovne potrebe.

Šta nam donosi Briselski model poreskog sistema?

Jedna od trenutno najaktuelnijih tema je ta da se, prema planu pristupnih pregovora Republike Srbije i EU, očekuje da naša država u toku nastupajuće 2018. godine otvori pregovaračko poglavlje XVI koje je posvećeno porezima, a sama ta činjenica prilično intrigira domaću javnost i izaziva oprečne stavove.

Kako Poreska uprava obračunava kamate za pravna lica?

Na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.

Nedostavljanje sredstava obezbeđenja kao bitan nedostatak ponude

Odbijanje ponude zbog nedostavljanje licitacione bankarske garancije ili drugog sredstva obezbeđenja

Od početka godine osnovano oko 40 hiljada novih privrednih subjekata, direktor Agencije za privredne registre Zvonko Obradović

U protekloj godini olakšano je osnivanje privrednih subjekata smanjenjem administrativne takse za overu potpisa, a kroz unapređenje elektronske razmene podataka između APR-a i Poreske uprave, vreme potrebno za sprovođenje procedure upisa u registar privrednih subjekata APR-a i registar poreskih obveznika svedeno je na 1 dan.

Kako se oporezuju freelanceri?

Freelancer je osoba koja nije u stalnom radnom odnosu, odnosno, osoba koja se angažuje po određenom projektu, nakon kog prelazi na novi projekat za postojećeg ili novog klijenta. Ovakav oblik radnog angažovanja je dobio na popularnosti usled razvoja interneta i želje kompanija da smanje fiksne troškove rada.

Elektronski dokument : Nova nada

“Službeni glasnik RS” u broju 94/2017 doneo je novi Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju koji je stupio u primenu 27. oktobra 2017. godine.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!