Baza znanja | Propisi

Kako se oporezuju freelanceri?

Freelancer je osoba koja nije u stalnom radnom odnosu, odnosno, osoba koja se angažuje po određenom projektu, nakon kog prelazi na novi projekat za postojećeg ili novog klijenta. Ovakav oblik radnog angažovanja je dobio na popularnosti usled razvoja interneta i želje kompanija da smanje fiksne troškove rada.

Elektronski dokument : Nova nada

“Službeni glasnik RS” u broju 94/2017 doneo je novi Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju koji je stupio u primenu 27. oktobra 2017. godine.

Plaćanje poreza i doprinosa za angažman lica na određeno i po osnovu privremenih poslova

Privremeni i povremeni poslovi regulisani su u članu 197. Zakona o radu ("Sl glasnik RS" broj 24/05...75/14), u okviru poglavlja XVIII Posebne odredbe, kao rad van radnog odnosa.

Prava stranih državljana, zaposlenih kod domaćih poslodavaca, po osnovu zdravstvenog osiguranja

Osiguranim licima, u smislu Zakona o zdravstvenom osiguranju, smatraju se osiguranici i članovi njihovih porodica, kojima se u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona, obezbeđuju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

„Poreski rajevi“ - oaze bogatih

Svetska ekonomska kriza iznedrila je razna pitanja, a jedno od gorućih jeste izbegavanje plaćanja poreza putem diferencijalnih poreskih tretmana, odnosno putem „poreskih rajeva“ ili „poreskih oaza.“ Mnogi kritičari smatraju da je upravo višedecenijsko postojanje of-šor zona omogućilo razne finansijske manipulacije, što je i prouzrokovalo Svetsku ekonomsku krizu.

Obaveze proizvođača u vezi sa upravljanjem otpadom u preduzeću

Proizvođači otpada imaju obavezu da upravljaju istim i zbog toga je potrebno da u preduzeću odrede lice, koje je odgovorno za upravljanje otpadom.

Sporno ovlašćenje upravnika zgrada da prikupljaju podatke o stanarima, Vladan Gotovac, advokat

Ovlašćenja upravnika zgrada definisana su Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih jedinica, a njihovo delanje je zasnovano na odlukama skupštine stanara. Međutim, segment njihovih ovlašćenja, koji bi mogao da bude diskutabilan u pogledu moguće povrede prava na privatnost stanara jeste obaveza da prikupljaju i vode evidenciju o svim stanarima zgrade (vlasnicima ili zakupcima).

Kada se plaća porez na dodatu vrednost ili porez na prenos apsolutnih prava u prometu nepokretnosti?

Promet nepokretnosti je pravni posao, koji konstituiše obaveze plaćanja poreza, i to: 1) poreza na dodatu vrednost, ili 2) poreza na prenos apsolutnih prava.

Realizacija sredstva obezbeđenja zbog kršenja zabrane angažovanja podizvođača, koji nije naveden u ponudi

Kako bi se sprečila situacija, koja je česta u praksi, da ponuđači podnesu ponudu sa jednim podizvođačem, a prilikom izvršenja nabavke angažuju drugog podizvođača, zakon izričito određuje da dobavljač ne može angažovati kao podizvođača lice, koje nije naveo u ponudi.

Ajde TI (IT) na selo!

U toku leta i ove jeseni bili smo svedoci velikog broja agrarnih i drugih reformi, subvencija i raznih akcija kojima je bio cilj oživljavanja ruralnih manje razvijenih seoskih područja i povratak mlađih ljudi iz grada na selo.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!