Poresko savetovanje

Da li je poreskim proneverama multinacionalnih kompanija došao kraj?

Pažnju medija i šire javnosti u poslednjih nekoliko godina sve više zaokupljaju finansijske konstrukcije multinacionalnih kompanija, kao što su ’’Apple’’, ’’Google’’, ’’Amazon’’ i ’’Starbucks’’, kojima umanjuju svoje poreske izdatke na nivou od nekoliko milijardi dolara na godišnjem nivou. Prema procenama OECD-a, u 2014. godini poreske vlasti su usled ovakvih aktivnosti izgubile poreske prihode u visini između 100 i 240 milijardi dolara.

Reč je o tzv. BEPS aktivnostima (Base erosion and profit shifting): legalnim i nelegalnim poreskim strategijama multinacionalnih kompanija dolazi do umanjivanja poreske osnovice i preusmeravanja profita u zemlje sa nižim poreskim stopama, u kojima se ne obavljaju značajne ekonomske aktivnosti. BEPS aktivnosti se javljaju iz razloga što su nacionalne poreske vlasti neprilagođene modernim uslovima poslovanja i zato što ne postoji adekvatna saradnja i razmena informacija između njih.

U cilju sprečavanja ovakvih aktivnosti, OECD i G20 su pokrenule BEPS projekat reformisanja sistema međunarodnog oporezivanja, koji za ciljeve ima sprečavanje duplog neoporezivanja i oporezivanje profita u zemlji u kojoj se kreira ekonomska vrednost. Regulativa za sprečavanje BEPS aktivnosti obuhvata različite oblasti međunarodnog oporezivanja, kao što su oporezivanje digitalnih proizvoda i usluga, transferne cene, upotreba duga u cilju smanjenja poreske osnovice, zloupotreba ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja itd. Zemlje širom sveta počele su, mere predložene u okviru BEPS projekta, da implementiraju u svoja nacionalna zakonodavstva.

U Parizu je 7.06.2017. godine na svečanoj ceremoniji 76 država i jurisdikcija, među kojima je i Republika Srbija, potpisalo Multilateralni ugovor za primenu mera, koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore. Multilateralni ugovor obavezuje zemlje potpisnice da izvrše izmene svojih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i da izvrše reformu svojih poreskih regulativa.

Predlagači ovog međunarodnog ugovora smatraju da će se na ovaj način sinhronizovano menjati sistem međunarodnog oporezivanja, bez sukoba između pojedinih zemalja. Da li će najavljene reforme sprečiti multinacionalne kompanije da umanjuju svoje poreske izdatke u današnjem obimu, ostaje da se vidi u narednom srednjoročnom periodu.

Srećko Ćosović,                                                                                                          

Konsultant, ADM Solutions

WTS Porezi i Finansije d.o.o.http://www.wtsserbia.com/

Naša osnovna delatnost je pružanje usluga multinacionalnim kompanijama, brzo-rastućim sistemima, kao i malim privatnim firmama i sveobuhvatna podrška u njihovom biznisu u Srbiji.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!