Društvo

Kako se fotografija srpske crkve sa Kosova našla u Bin Ladenovom kompjuteru?

Među dokumentima pronađenim u računaru ubijenog lidera Al Kaide, koje je objavila CIA, nalazi se fotografija Hrama Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici i mapa grada.

Ubi­je­ni li­der te­ro­ri­stič­ke Al Ka­i­de Osa­ma bin La­den bio je ve­o­ma za­in­te­re­so­van za ju­žnu srp­sku po­kra­ji­nu, po­ka­zu­ju do­ku­men­ta ko­ja su pro­na­đe­na u nje­go­vom lič­nom kom­pju­te­ru, a či­je faj­lo­ve je ob­ja­vi­la ame­rič­ka Cen­tral­na oba­ve­štaj­na agen­ci­ja (CIA).

Pre­gle­dom 470.000 faj­lo­va obe­lo­da­nje­nih 1. no­vem­bra ove go­di­ne na saj­tu CIA, „Po­li­ti­ka” je pro­na­šla ma­pu Ko­sov­ske Mi­tro­vi­ce, kao i fo­to­gra­fi­ju Hra­ma Sve­tog Di­mi­tri­ja u Ko­sov­skoj Mi­tro­vi­ci i ba­ner na ko­jem pi­še „Ko­so­vo dži­had – mu­sli­man­sko is­tre­blje­nje ko­sov­skih hri­šća­na”, kao i ma­pu Ko­so­va iz do­ba Oto­man­skog car­stva na ko­ji­ma su pri­ka­za­ni Pri­šti­na i Vu­či­trn. 

Pre­tra­gom in­ter­ne­ta, utvr­di­li smo da je ma­pa Ko­sov­ske Mi­tro­vi­ce i cr­kva u tom gra­du pr­vo­bit­no ob­ja­vlje­na na saj­tu BBC-a u tek­stu pod na­slo­vom „Ko­sov­ski Sr­bi se su­o­ča­va­ju sa te­škim od­lu­ka­ma”.

Tekst je re­por­ta­ža o ži­vo­tu u se­ver­nom i ju­žnom de­lu Mi­tro­vi­ce i ob­ja­vljen je 14. mar­ta 2007, ne­pu­nih me­sec da­na po­sle jed­no­stra­nog pro­gla­še­nja ne­za­vi­sno­sti Ko­so­va. Po sve­mu su­de­ći, Bin La­den je iz ovog tek­sta sa­ču­vao na svom kom­pju­te­ru ma­pu Mi­tro­vi­ce i sli­ku Hra­ma Sve­tog Di­mi­tri­ja. 

Ne mo­že se utvr­di­ti oda­kle po­ti­ču ba­ner sa nat­pi­som „Ko­so­vo dži­had – mu­sli­man­sko is­tre­blje­nje ko­sov­skih hri­šća­na” i ma­pa Pri­šti­ne i Vu­či­tr­na iz vre­me­na Oto­man­skog car­stva. 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!