Finansijske usluge

Najniže učešće problematičnih kredita od kada se taj pokazatelj meri

Učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima, prema preliminarnim podacima Narodne banke Srbije, na kraju decembra 2018. godine iznosilo je 5,7% - što predstavlja najniži nivo od kada je uvedena jedinstvena definicija i propisana obaveza izveštavanja, odnosno od septembra 2008. godine.

“To znači da je učešće problematičnih kredita najniže od kada se ovaj pokazatelj meri, tako da nisu tačni navodi koji se povremeno mogu čuti u javnosti da se nivo problematičnih kredita vraća na pretkrizni nivo ili da je blizu tog nivoa”, navodi se u saopštenju NBS. 

“Nakon usvajanja Strategije za rešavanje problematičnih kredita u avgustu 2015. Narodna banka Srbije je u toku 2015. i 2016. godine realizovala sve aktivnosti u skladu sa svojim Akcionim planom za sprovođenje Strategije. Unapređeni su regulatorni okvir za tretman restrukturiranih potraživanja, proces upravljanja lošom aktivom u bankama, primena računovodstvenih standarda i praksi, povećana je transparentnost poslovanja banaka i upravljanje kolateralima u bankama. Takođe, pored aktivnosti preduzetih u skladu sa Strategijom, Narodna banka Srbije je nastavila da, u okviru svoje supervizorske i regulatorne funkcije, sprovodi aktivnosti koje su doprinele daljem rešavanja problematičnih kredita. Radi podsticanja banaka da efikasnije rešavaju pitanje problematičnih kredita u svojim portfolijima, u avgustu 2016. godine, bankama je pružena mogućnost da u slučaju smanjenja nivoa problematičnih kredita umanje iznos potrebne rezerve za procenjene gubitke i na taj način oslobode rezerve u kapitalu za novu kreditnu aktivnost. Dodatno, u avgustu 2017. godine Izvršni odbor Narodne banke Srbije je usvojio Odluku o računovodstvenom otpisu bilansne aktive banke u skladu s kojom su banke dužne da izvrše direktan otpis problematičnih kredita koji su u potpunosti obezvređeni, kaže se dalje u saopštenju.

Najznačajniji kanali smanjenja problematičnih kredita su otpis, ustupanje (prodaja), kao i naplata potraživanja. Takođe, ekonomski oporavak i značajniji rast aktivnosti u privrednim sektorima stvorili su dodatni pozitivan impuls ka smanjenju problematičnih kredita.

NBS navodi da se efekti primene aktivnosti koje su nadležne institucije preduzele u skladu sa Strategijom, uz efekte dodatnih regulatornih i supervizorskih aktivnosti, najbolje vide u činjenici da je od usvajanja Strategije ukupan iznos problematičnih kredita manji za 70%, odnosno za 296 milijardi dinara. Pri tome je učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima bankarskog sektora smanjeno za 16,5 p.p – sa 22,2% na 5,7%.

“Aktivnostima sprovedenim u proteklom periodu ojačan je sistem koji sprečava akumulaciju problematičnih kredita, pri čemu su banke podstaknute da efikasnije upravljaju kreditnim rizikom, da dodatno očiste svoje bilanse, kao i da ne odlažu rešavanje problematičnih kredita. Sve to rezultiralo je stvaranjem odgovarajućeg ambijenta i prostora za novo kreditiranje, odnosno za dalji rast kreditne, kao i privredne aktivnosti u Srbiji”, stoji u saopštenju NBS.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!