Propisi

Položaj povezanih lica u stečajnom postupku

Novelama Zakona o stečaju iz avgusta 2014. godine uveden je restriktivni režim za povezana lica, a što je obrazloženo potrebom otklanjanja uzroka, koji su omogućavali zloupotrebe i korupciju.

Predviđeno je da se lica, koja su povezana sa stečajnim dužnikom namiruju u novoustanovljenom poslednjem - četvrtom isplatnom redu i ne mogu da budu birana u odbor poverilaca, kako bi se sprečilo preglasavanje ostalih stečajnih poverilaca od strane povezanih lica. Bitna novina je da lica povezana sa stečajnim dužnikom (osim lica koja se u okviru svoje redovne delatnosti bave davanjem kredita ili zajmova) čine posebnu klasu poverilaca i ne glasaju o planu reorganizacije, čime su onemogućene zloupotrebe od strane povezanih lica. Promena položaja povezanih lica ogleda se i u isključenju prava imenovanja za stečajnog upravnika ili za nezavisno stručno lice, koje prati sprovođenje plana reorganizacije. Takođe, olakšano je pobijanje pravnih poslova zaključenih sa povezanim licima.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Advokatska kancelarija Aleksic sa saradnicimahttp://lawofficealeksic.rs

Zajednička advokatska kancelarija Aleksić sa saradnicima nudi progresivan, inovativan pristup i strategiju poslovanja našim klijentima, kako bismo na najefikasniji način pomogli u realizaciji njihovih ciljeva.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!