Računovodstvo i finansije

Priroda profesije sudskog veštaka

Veštačenje je  sudsko-procesna radnja koja je tekovina modernog pravosuđa. Ono predstavlja postupak u kom se sud, tokom procesa utvrđivanja materijalne istine, oslanja na procenu stručnjaka iz oblasti na koje se sudski sporovi odnose. 

Sud koristi ekspertizu veštaka u situacijama kada sam ne raspolaže znanjem koje je potrebno za utvrđivanje ili razjašnjenje neke činjenice. 

Sudski veštak je saradnik suda koji se bavi utvrđivanjem činjenica u vezi sa predmetom veštačenja, uz korišćenje naučnih i tehnoloških dostignuća, rukovodeći se važećim pravilima struke. Tok i ishod  sudskog ili vansudskog postupka zavise od toga koliko je nalaz sudskog veštaka temeljan i sveobuhvatan. Iz ovog razloga, prilikom procene koju treba da izvrši, veštak treba da uzme u obzir celokupnu raspoloživu dokumentaciju, kao i stručno znanje i iskustvo i moralna načela. 

Od veštaka se očekuje da budu upoznati sa razvojem oblasti za koju su stručni i nadograđuju sopstveni stepen specijalizacije. Osim toga, jedna od veština koja je posebno važna za veštaka je predstavljanje nalaza veštačenja na nepristrasan, stručan i nedvosmislen način, u formi izveštaja koji sudu olakšava donošenje konačne odluke. Izveštaj o veštačenju sastoji se od opšteg dela, zadatka veštačenja, nalaza sa utvrđenim činjenicama i mišljenja. Veštak ima obavezu da čuva tajnu i ne otkriva podatke o predmetu i procesu veštačenja nikome osim naručiocu veštačenja.

Oblast veštačenja je regulisana Zakonom o sudskim veštacima. Veštačenje može da vrši pravno ili fizičko lice koje ima odgovarajuću licencu izdatu od strane Ministarstva pravde. Revizorska kuća Kreston MDM pruža usluge veštačenja iz oblasti transfernih cena, procene vrednosti kapitala, procene vrednosti imovine (nepokretnosti, mašine, oprema) i procene vrednosti nematerijalne imovine. 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!