Računovodstvo i finansije

Saradnja malih i srednjih preduzeća sa eksternim računovođom

U savremenom poslovnom ambijentu česta je pojava da mala i srednja preduzeća za potrebe računovodstvenih usluga angažuju eksternog računovođu. U takvom slučaju veoma je važno na početku saradnje definisati karakter naplate usluga, jer ona može biti vezana za opis usluge, a može biti naplaćena i prema satnici.

Tokom saradnje sa eksternim računovođom za preduzeće je od ključne važnosti da bude transparentno u komunikaciji sa njim. U tom smislu, preduzeće treba računovođu detaljno da uputi u svoju delatnost, kao i u aktuelnosti na tržištu. Ovo podrazumeva da računovođa treba da bude informisan o poslovanju preduzeća koje je prethodilo saradnji, kao i da ima uvid u biznis plan preduzeća. Kada je saradnja uspostavljena, poželjno je da preduzeće redovno informiše računovođu o svojim poslovnim planovima. Kako bi računovođa mogao što efikasnije da doprinese uspešnom poslovanju preduzeća, potrebno je da preduzeće identifikuje sve oblasti poslovanja u kom mu računovođa može pomoći.

Profesionalna računovodstvena usluga podrazumeva preciznu i pravovremenu evidenciju svih poslovnih promena u knjigama, ažurnu i adekvatnu pripremu finansijskih izveštaja, ažurno praćenje promena zakonske regulative i načina na koje se ona odražava na poslovanje preduzeća, te finansijsko i poresko savetovanje u cilju uspešnog poslovanja.

Ove aktivnosti samo su deo širokog spektra integrisanih računovodstvenih usluga koje spadaju u opseg delovanja revizorske kuće Kreston MDM. Tim efikasnih visokokvalifikovanih savetnika sa višegodišnjim iskustvom doprineće da vaše preduzeće posluje transparentno, profitabilno i u skladu sa aktuelnim regulativima, kao i da iskoristi značajne poslovne prilike.

 

Kreston MDMhttp://krestonmdm.com/sr/

KRESTON MDM je društvo za reviziju, finansijski i računovodstveni konsalting osnovano 2005. godine kao MDM Revizija sa ciljem da gradi dinamičan poslovni odnos sa klijentima i pruža usluge najvišeg kvaliteta.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!