Obrazovanje i posao

Za ekonomski razvoj ključno je povezivanje privrede i nauke, prof. Goranka Knežević, vd. dekan Poslovnog fakulteta na Univerzitetu Singidunum

Ekonomske promene u globalnom okruženju ukazuju da akademska znanja bez upotrebne vrednosti više nisu dovoljna da bi studenti nakon završetka fakulteta bili pripremljeni za različite profesije u oblasti ekonomije.

Zato se u okviru pojedinih predmeta organizuju studije slučaja gde studenti rešavajući konkretne praktične probleme stiču neophodnu širinu i produbljuju postojeća akademska znanja, istakla je u intervjuu za naš portal vd. dekana Poslovnog fakulteta na Univerzitetu Singidunum prof. Goranka Knežević.

1. Kako vaš Fakultet gleda na stručnu praksu?

Univerzitet Singidunum, kao akreditovana visokoškolska institucija, u ponudi studijskih programa ima i program Poslovna ekonomija (moduli: Finansije i bankarstvo, Računovodstvo i revizija, Marketing i menadžment i Upravljanje ljudskim resursima). Na ovom studijskom programu posvećuje se značajna pažnja saradnji sa privrednim organizacijama sa sedištem u  Republici Srbiji kako zbog potrebe da se naši diplomirani studenti što pre uključe u svet tržišta rada, tako i zbog potrebe da se organizuju studentske prakse, koje čine obavezni deo akreditovanog studijskog programa.

U vezi sa tim, Centar za razvoj karijere (http://careers.singidunum.ac.rs/) postaje centralno mesto okupljanja studenata Poslovne ekonomije za aktuelne prakse, volontiranje i zaposlenje, informisanje studenata i mogućnosti da učestvuju u studijama slučaja, koje organizuju različite kompanije, izradu CV i simulaciju intervjua za posao.

2. Kako pomažete studentima da razumeju značaj stručne prakse?

Značajno je da se svake godine u organizaciji Centra za razvoj karijere promoviše i događaj pod nazivom Sajam praksi i zapošljavanja KORAK. U okviru ovog sajma, studentima se omogućava da dođu u kontakt sa organizacijama iz oblasti turizma, hotelijerstva, ljudskih resursa, finansijskog konsaltinga  i IT sektora, da ostave svoj CV za praksu ili posao, kao i da aktivno učestvuju u edukativnim radionicama i treninzima kompanija. Sve ove aktivnosti nužno doprinose bržem poslovnom sazrevanju studenata i adekvatnoj pripremi za učestvovanje u sve većoj konkurenciji na tržištu rada. Uloga Centra za razvoj karijere je i u ponudi  besplatnih seminara i radionica za sticanje mekih poslovnih veština (soft skills) kao što su:  veština  upravljanja vremenom, timskog rada, upravljanja sukobima, poslovnog pregovaranja, liderstva i upravljanja promenama. Univerzitet Singidunum i svi profesori u okviru studija

3. Na koji način još povezujete  studente i predstavnike privrede?

Zbog aktuelnih ekonomskih promena u globalnom okruženju sve više jača svest da akademska znanja bez upotrebne vrednosti više nisu dovoljna da bi studenti nakon završetka fakulteta bili pripremljeni za različite profesije u oblasti ekonomije. Zato se u okviru pojedinih predmeta organizuju studije slučaja gde studenti rešavajući konkretne praktične probleme stiču neophodnu širinu i produbljuju postojeća akademska znanja. Žiri je sastavljan od predstavnika privrede, a najbolji studenti dobijaju praksu u tim organizacijama.

4. Koliko studenti razumeju realne izazove privrede?

Organizacija okruglih stolova (http://finiz.singidunum.ac.rs/blog/category/okrugli-sto-2017/) na različite teme (promena u računovodstvenoj regulativi, interna revizija, finansijska tržišta i odgovorno poslovanje) omogućava studentima da zajedno sa praktičarima iz tih oblasti dobiju uvid u realne izazove sa kojima se privreda Republike Srbije danas suočava i shodno tome da se bolje pripreme za svoje buduće profesije. Pored okruglih stolova, studenti poslovne ekonomije učestvuju i u Konferenciji FINIZ (http://finiz.singidunum.ac.rs) gde uz prisustvo velikog broja organizacija iz oblasti računovodstva, finansija, osiguranja, IT imaju mogućnost da ostave svoj CV za posao, da se upoznaju sa praktičarima u ovoj oblasti i da dobiju bolji uvid u kojim segmentima finansija i računovodstva vide sebe i svoju buduću karijeru (forenzičko računovodstvo, interna revizija, eksterna revizija, upravljanje rizikom i druge).

Studenti studijskog programa Računovodstvo i revizija imaju mogućnost da tokom nastave rade na realnim softverima (SAP kao deo programa SAP University Alliance, Lidder, Pantheon)  čime dodatno oplemenjuju svoja već stečena akademska znanja sa znanjima iz IT, koja su im neophodna da bi bili konkurentni na tržištu rada u ovoj oblasti i stekli neophodnu kompetentnost. Stručne posete kompanijama, takođe, čine sastavni deo studijskog programa Poslovna ekonomija gde studenti imaju mogućnost uvida u realan poslovni proces kompanije i njene segmente – od proizvodnje i nabavke, do prodaje, računovodstva, interne revizije i drugih odeljenja.

Na ovaj način, studije Poslovne ekonomije na Univerzitetu Singidunum odgovaraju izazovima, koji nam omogućavaju da inoviramo i kreiramo obrazovnu metodologiju koja ne isključuje akademsku komponentu u znanju, ali istu obogaćuje veštinama, kvalifikacijama, kompetentnošću, koje sve zajedno omogućavaju studentima da nakon završetka studija kreiraju sopstveni uspešni poslovni profil na tržištu rada.

5. Koja je vaša poruka privrednicima i studentima?

Veza sa privredom u ovom dinamičnom obrazovnom okruženju pomaže u oblikovanju takvog diplomiranog studenta, koji će u najvećoj meri odgovarati tekućoj tražnji na tržištu rada, ali i koji će se brzo i uspešno prilagoditi nekim budućim profesijama, koje će se pojaviti kao rezultat postojeće informacione, odnosno nove industrijske revolucije.

 

Biljana Lazarević, Senior consultant, Casa Forte

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!