Finansijske usluge

Značaj finansijskog kontrolinga

Osnovni cilj kompanije i njenog prisustva na tržištu jeste ostvarivanje profita. Realizacija ovog cilja tiče se različitih interesnih grupa, koje čine zaposleni, kupci, dobavljači, država, finansijske institucije sa kojima kompanija sarađuje i vlasnici.

Ukoliko neka od ovih grupa nije zadovoljna postignutim rezultatima, kompanija se suočava sa poteškoćama. Svako od njih je na svoj način uključen u poslovanje te u proces stvaranja dodatne vrednosti i pozitivnog rezultata, a centralnu ulogu u tom procesu ima finansijski kontrolor, koji je odgovoran za planiranje, merenje i usmeravanje tog procesa ka optimalnoj tački.

Primećujemo da se složenost poslovanja preduzeća kroz godine uvećava, što postavlja nove zahteve pred menadžment. Postaje sve teže kontrolisati poslovne procese, od čega zavisi poslovni rezultat i ostvarenje postavljenih ciljeva. Kao odgovor na ove promene, uloga finansijskog kontrolora prešla je iz funkcije plana i analize u stub organizacije, koja podupire sve strateške i operativne odluke kompanije. Osim prikupljanja i obrade finansijskih informacija, on objedinjuje sve funkcije kompanije što predstavlja poseban izazov, jer finansijski kontrolor mora biti upoznat sa radom svih sektora, uključujući i zapošljavanje, marketing i oglašavanje.

Jedna od ključnih vrlina kontrolora jeste sposobnost komuniciranja i identifikacije problema. Finansijski kontrolor mora biti u stanju da prepozna potrebe ljudi i da im pruži informacije i alate potrebne u njihovom radu. Ukoliko te resurse ne mogu koristiti efikasno, kontroling je tu da im osigura podršku i uputstva. Brojni su razlozi porasta značaja uloge i odgovornosti finansijskog kontrolora, a ovo su neki od njih:

- Zbog raznih finansijskih malverzacija i učestale nelikvidnosti, najveći deo privrednih subjekata insistira na transparentnosti i kontroli poslovanja. Banke, takođe, imaju strožije kriterijume za plasmane kredita, a poreske kontrole su sve češće

- Globalizacija je povećala potrebu za efikasnim korporativnim upravljanjem i kontrolom poslovanja kompanija sa stranim kapitalom

- Rad direktora finansija postao je složeniji, pogotovo u sferi finansiranja poslovanja, tako da se strateški zadaci redovno delegiraju finansijskom kontroloru

- Informacije postaju najbitniji resursi u poslovanju, a finansijski kontrolor sve više dobija mesto u samom jezgru kompanije, odakle se mogu detaljno i precizno kontrolisati podaci i dati pouzdane informacije.
 

Biljana Sparavalo,

Finance & Controlling Senior Consultant revizorske kuće "Kreston MDM". 

 

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Kreston MDMhttp://krestonmdm.com/sr/

KRESTON MDM je društvo za reviziju, finansijski i računovodstveni konsalting osnovano 2005. godine kao MDM Revizija sa ciljem da gradi dinamičan poslovni odnos sa klijentima i pruža usluge najvišeg kvaliteta.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!