Računovodstvo i finansije

24.10.2017. - Analiza finansijskih izveštaja

Finansijska analiza predstavlja način sakupljanja, sistematizovanja i korišćenja informacija finansijskog karaktera s ciljem da se oceni tekuće finansijsko stanje kompanije, mogući tempo i pravci razvoja, prognozira perspektivno finansijsko stanje, otkriju dostupni izvori sredstava, kao i mogućnost njihovog korišćenja.

Cilj seminara

Praktična primena finansijskih izveštaja za potrebe donošenja poslovnih odluka!

Za analizu rezultata poslovanja i finansijskog zdravlja jedne organizacije postoji mnogo zainteresovanih i potrebno je izaći u susret njihovim pitanjima i zahtevima i razumeti koje su informacije njima potrebne. Imajući ovo u vidu, finansijska analiza treba da obezbedi okvir za donošenje odluka iz različitih aspekata: od menadžera, vlasnika, potencijalnih investitora, poverioca, koji traže specifične odgovore na svoja pitanja koja su vezana za poslovanje organizacije. Značajan deo tih odgovora se nalazi upravo u pravilnoj primeni analize finansijskih izveštaja.

- Na osnovu čega donosimo odluke u vezi sa poslovanjem?
- Upravljamo li dugoročno uspešnom ili rizičnom kompanijom?
- Gde je nestala moja zarada (profit)?
- Na osnovu čega ocenjujemo naše potencijalne partnere u poslu, kupce i dobavljače?
- Da li je posmatrana kompanija prilika za investiranje?
- Koje su nam sve informacije neophodne da bismo mogli da odgovorimo na ova pitanja?
- Pokušavamo li da minimalizujemo rizike loših odluka tamo gde je to moguće?
- Zanima li nas da li će i kako kompanija razvijati u narednoj godini i ima li potencijala za planirani rast i razvoj?
- Kada i kako je moguće porediti rezultate dve i više kompanija?
- Kako određene poslovne odluke utiču na vrednost kompanije?
- Postoje li referentne vrednosti pokazatelja za sve?

Odgovori na ova pitanja kao i donošenje odluka koje će biti zasnovane na „izmerenim informacijama“ zahtevaju korišćenje finansijskih izveštaja, kako onih na godišnjem, tako i na polugodišnjem, kvartalnom, mesečnom i operativnom nivou.

Seminar omogućava upoznavanje sa alatima, tehnikama i postupcima koji se koriste za potrebe analize poslovanja kompanija pomoću finansijskih izveštaja, kao i sticanje potrebnih praktičnih veština za analizu realnog stanja kompanija, predviđanja posledica dobrih i loših odluka na finansijsko zdravlje i poslovnu uspešnost, povećavanje nivoa sigurnosti i minimalizovanje rizika kod izbora rešenja i načina za razvoj kompanije, kao i za potrebe poboljšanja rezultata i ozdravljenja. Obuhvaćeni su konkretni načini izračunavanja finansijskih pokazatelja i njihovo ispravno tumačenje i vrednovanje, pojašnjenja odnosa između istih i ukazivanje direktne veze sa postignutim rezultatima kompanije.

Za potrebe praktičnog rada koriste se zvanični finansijski izveštaji kompanija iz različitih privrednih grana – proizvodnja, trgovina, usluge.

Učesnici treninga upoznaće se sa specijalizovanim softverom koji se praktično koristi u izradi finansijskih analiza.

Osnovne teme seminara:

- Na koja pitanja želimo da dobijemo odgovore finansijskom analizom?
- Kada ih dobijemo za šta ih možemo koristiti?
- Analiza strukture bilansa kao polazište finansijske analize – bilans stanja, bilans uspeha, bilans tokova gotovine, beleške uz finansijske izveštaje;
- Metode finansijske analize kompanije;
- Apsolutni i relativni pokazatelji finansijske analize;
- Horizontalna i vertikalna analiza;
- Obračun i objašnjenje finansijskih pokazatelja;
- Poređenje pokazatelja sa vrednostima pokazatelja po industrijskim granama;
- Praćenje i vrednovanje trendova pokazatelja finansijske analize tokom vremena (3-5 godina);
- Analiza uzajamnih odnosa između pokazatelja i uzajamni uticaji pokazatelja;
- Simulacija različitih poslovnih scenarija na konkretnim primerima iz prakse;
- Vrednovanje i prognoza razvoja daljeg preduzeća na osnovu finansijskih izveštaja i pokazatelja pojednih kompanija;
- Preporuke za optimizaciju poslovanja i razvoj;
- Vrednovanje preduzeća na osnovu rezultata finansijske analize;
- Analiza likvidnosti i solventnosti kompanija;
- Analiza finansijske sigurnosti i stabilnosti kompanija;
- Analiza izvora finansiranja, korišćenje finansijske poluge u poslovanju;
- Analiza poslovne aktivnosti ili efikasnosti upravljanja imovinom;
- Analiza rentabilnosti poslovanja;
- Objašnjenje različitih nivoa profita u poslovanju,
- Šta predstavlja novostvorena vrednost?
- Du Pont model analize rentabilnosti poslovanja;
- Šema ekonomske dobiti;
- Ocena boniteta kompanija prema Bazel II standardu.

Kome je seminar namenjen:

- Namenjen je onima koji žele da se upoznaju sa jednim od najkreativnijih delova finansija – finansijskom analizom;
- Finansijskim direktorima, finansijskim kontrolorima, planerima, analitičarima, investitorima, top menadžmentu vlasnicima malih i srednjih preduzeća;
- Svima koji su u situaciji da procenjuju bonitet klijenata (finansije, prodaja, nabavka…), kao i onima koji žele da nauče kako da mere uspešnost poslovanja jedne kompanije;
- Svima onima koji su u prilici da odlučuju o saradnji sa određenim partnerima, na osnovu kojih informacija povećati verovatnoću donošenja ispravne odluke;
- Veoma je koristan svima koji žele da još bolje razumeju finansijsku situaciju kompanije na osnovu analize finansijskih izveštaja i koji donose poslovne odluke.

Koje su koristi od seminara:

Za pojedince

- rad na realnim primerima iz različitih branši
- sticanje praktičnih znanja i veština kao i osposobljavanje za analizu finansijskih rezultata i ocene stanja svoje ili neke druge kompanije ili dela kompanije
- upoznavanje sa različitim aspektima analize finansijskih izveštaja
- razumevanje različitih uglova gledanja prilikom analize finansijskih izveštaja – šta je interesantno menadžerima, vlasnicima, poveriocima?
- konkretni načini izračunavanja finansijskih pokazatelja i njihovo ispravno tumačenje i vrednovanje
- definisanje odnosa između finansijskih pokazatelja i direktne veze sa rezultatima kompanije
- upoznavanje sa tehnikama utvrđivanja boniteta kompanija
- jasno definisani koraci, postupci i neophodni preduslovi za sprovođenje analize finansijskih izveštaja
- kakve su mogućnosti da povećate profit vaše kompanije ili odeljenja
- alati za predvidjanja posledica dobrih i loših odluka na finansijsko zdravlje i poslovnu uspešnost kompanije
- koje procene treba uvažiti i na koje treba obratiti pažnju prilikom analiziranja izveštaja

Za kompaniju

- Uvođenje i/ili unapeđenje jednog od najvažnijih analitičkih alata u kompaniju za potrebe donošenja poslovnih odluka
- povezivanje i razumevanje odeljenja finansija koje pravi izveštaje sa onima koji ih čitaju
- prepoznavanje preduslova koji su potrebni za sprovođenje analize u regularnim vremenskim intervalima
- podizanje nivoa kompetencija među ljudima kojima su neophodne informacije o finansijskom položaju kompanija
- stvaranje preduslova za uspostavljanje sistema ključnih indikatora uspešnosti
- povećanje nivoa sigurnosti i minimiziranje rizika kod izbora rešenja i načina za razvoj kompanije, kao i za potrebe poboljšanja i ozdravljenja
- povećanje finansijske pismenosti u kompaniji kao preduslova za kvalitetnije donošenje odluka

Više informacija možete pronaći OVDE.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!