Obrazovanje i posao

Agencija za bezbednost i zdravlje na radu  

Agencija za bezbednost i zdravlje na radu i konsalting NEW CITY COMPANY d.o.o. je rešenjem br. 164-02-00001/2013-01 od 11.04. 2013. godine od strane Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike dobila licencu za pružanje usluge trećim licima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Bezbednost i zdravlje na radu


Bezbednost je jedan od najtežih oblika problema sa kojima je suočeno savremeno društvo. Globalizacija je donela nove rizike i bezbednosne probleme u velikim i malim, bogatim i siromašnim društvima, zemljama u tranziciji.

Novembra 2005. godine u Republici Srbiji stupio je na snagu Zakon o bezbednosti i zdravlja na radu (Sl. Glasnik RS) i postao važan deo radnog zakonodavstva koji je usmeren na prevenciju i otklanjanje loših strana procesa na radu (povrede, invalidnost, smrtni slučajevi).

Preventivne mere obuhvataju primenu stručnih znanja (kroz obuke i edukacije) i sredstva kojima se ta znanja primenjuju u cilju zaštite bezbednosti i zdravlja svih lica u procesu rada.

Naša Agencija svojim partnerima nudi sledeće usluge:


-Izrada Akta o proceni rizika 
-Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu 
-Izrada Pravilnika o evidencijama i načini vođenja evidencije 
-Izrada Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu 
-Izrada Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji poslova 
-Izrada Plana i Programa obuke za osposobljavanje i njihova primena 
-Vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, merenja i atestiranja 

Obuku za polaganje ispita iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu


Priprema obuke za polaganje stručnog ispita iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Organizujemo kurseve za osposobljavanje lica za bezbednost i zdravlje na radu i pripremu kandidata za polaganje stručnog ispita pred komisijom Ministarstva rada i socijalne politike. Kurs je namenjen prvenstveno licima koja će profesionalno obavljati poslove bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca.

Program kursa u ukupnom fondu od 32 nastavnih časova, u 4 dana (4 x 8 sati) koji u potpunosti pokriva sadržaj “Programa o polaganju stručnog ispita o praktičnoj osposobljenosti lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline.”

Održavanje Obuke je predviđeno da se vrši 2 vikenda u trajanju od 10,00 do 18, 00 časova, sa završnom radionicom koja bi se odnosila na simuliranje polaganja testa iz oblasti bezbednosti I zdravlja na radu.

Predavači su istaknuti stručnjaci iz navedene oblasti:

-Povrede na radu;
-Profesionalna oboljenja;
-Zaštita životne sredine.
 

 
 

Iteccionhttps://iteccion.rs

Naša vizija je razvoj proizvoda i IT usluga na osnovama dugoročnih predviđanja potreba tržišta, sopstvenih ideja i tehnoloških rešenja.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!