Banka mi je ponudila predlog aneksa ugovora o kreditu za zaključenje. Da li sam u obavezi da ga potpišem?

U toku trajanja ugovornog odnosa banka ima pravo da korisniku s kojim je zaključila ugovor o korišćenju njenih usluga ponudi predlog aneksa za zaključenje radi izmene jednog od obaveznih elemenata ugovora. Međutim, u tom slučaju banka je dužna da pribavi pismenu saglasnost korisnika na te izmene, i to pre primene tih izmena.

U slučaju da korisnik nije saglasan s tom izmenom, banka ne može jednostrano izmeniti uslove iz ugovora, niti ugovor jednostrano raskinuti, odnosno otkazati.

Dakle, pravo je svakog korisnika da samostalno donese odluku da li je spreman da s bankom zaključi ponuđeni aneks ugovora ili ne. Stoga je posebno značajno da pažljivo sagleda sve relevantne činjenice u konkretnom slučaju i proceni da li je predlog aneksa ugovora za njega prihvatljiv i da li kao takav predstavlja izraz njegove volje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!