Da li postoje poreske olakšice za zapošljavanje u privatnim firmama u 2017?

Zakonom o porezu na dohodak građana, produžava se rok primene poreske olakšice prilikom zapošljavanja novih lica,  sa 30. juna 2016. godine na 31. decembar 2017.

Poresku olakšicu može da ostvari poslodavac koje se u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo razvrstava u mikro i mala pravna lica, kao i preduzetnik koji zasnuje radni odnos sa najmanje dva nova lica. Poslodavac ima pravo na povraćaj 75% plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, koju je isplatio zaključno sa 31. decembrom 2017. godine.

Poresku olakšicu može da ostvari poslodavac ako poveća broj zaposlenih najmanje za dva u odnosu na broj zaposlenih koji je poslodavac imao na dan 31. oktobra 2015. godine.

Novozaposlenim licem smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja i koje je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!