Da li zaposleni ima pravo na otpremninu u slučaju otkaza o radu?

Prema članu  158 i 159 Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) zaposleni ima pravo na otpremninu u visini koja se utvrđuje opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!