Finansijske usluge

EIB je 2021. godine povećala finansiranje na rekordnih 95 milijardi EUR, pomažući Evropskoj uniji da se bori sa pandemijom i ubrza zelenu i digitalnu transformaciju

Finansiranje banke EU u 2021. godini dostiglo je najviši nivo u njenoj 63-godišnjoj istoriji. Grupacija Evropske investicione banke (Grupacija EIB) u saradnji sa partnerima u Evropi i širom sveta obezbedila je finansijska sredstva u rekordnom iznosu od 95 milijardi EUR, što predstavlja povećanje od 23% u odnosu na 2020. godinu (77 milijardi EUR).

Povećanje obima finansiranja ukazuje na ključnu ulogu koju je Grupacija odigrala u odgovoru Evropske unije na pandemiju. Njeni krediti, garancije i drugi finansijski instrumenti dopunili su nacionalne programe otpornosti, podržali lokalne vlasti i obezbedili javnim i privatnim preduzećima pristupačno finansiranje. Od početka pandemije kovida-19, za borbu protiv negativnih posledica Grupacija je obezbedila ukupno 58,7 milijardi EUR.

Evropska investiciona banka (EIB) obezbedila je preko 65 milijardi EUR u kreditima, dok je Evropski investicioni fond (EIF) obezbedio nešto više od 30 milijardi EUR u garancijama i vlasničkom kapitalu, čime je Grupacija EIB dostigla rekordnih 95 milijardi EUR tokom 2021. godine. Istovremeno, povećala je investicije u zelenu i digitalnu tranziciju, u skladu sa svojim Klimatskim akcionim planom usvojenim 2020. godine. Oko 27,6 milijardi EUR usmereno je za podršku zelenoj transformaciji. Gotovo polovina finansijskih sredstava– 45 milijardi EUR, plasirana je za mala i srednja preduzeća (MSP), čime je podržano više od 430.000 evropskih kompanije i preko 4,5 miliona radnih mesta. Finansiranje inovacija dostiglo je rekordnih 20,7 milijardi EUR, a ulaganje u regione i zemlje izvan Evropske unije iznosilo je 8,1 milijardu EUR. Da bi podržala politiku Evropske unije na globalnom nivou u okviru Tima Evropa, EIB je formirala novi ogranak - EIB Global, namenjen međunarodnim partnerstvima i finansiranju globalnog razvoja. 

„Tokom protekle dve godine pokazali smo da su borba protiv pandemije, finansiranje oporavka i investiranje u klimatske mere ciljevi koji se međusobno dopunjuju. Nema bezbednog sveta bez pristupa zdravstvenoj zaštiti i vakcinama i bez odlučnog prelaska na ekonomski model zasnovan na inovativnim rešenjima sa povoljnim uticajem na klimu. Naš rekordni obim finansiranja u 2021. godini svedoči o impresivnom naporu Evrope da smanji negativan uticaj pandemije i promoviše zeleni oporavak u Evropi i šire. Stvaranjem nove institucije EIB Global za naše poslovanje izvan Evropske unije, rešeni smo da podržimo zelenu i digitalnu tranziciju kroz globalna partnerstva.” , izjavio je predsednik EIB-a Verner Hojer.

Jačanje kreditiranja u oblasti zdravstva širom sveta

U okviru odgovora na kovid-19, Grupacija EIB je prošle godine povećala finansiranje sektora zdravstva i bionauke na gotovo 5,5 milijardi evra, od čega je više od milijardu evra bilo vlasničko ulaganje Evropskog investicionog fonda u ove dve oblasti. EIB je 2020. godine odobrila kredit u iznosu od 100 miliona evra nemačkoj kompaniji BioNTech koja je u saradnji sa kompanijom Pfizer razvila prvu vakcinu protiv kovida-19. I tokom prošle godine banka je nastavila da podržava istraživanja i proizvodnju vakcina, kao i dijagnostiku i lečenje kovida-19. EIB je takođe intenzivirala svoju ulogu u inicijativi COVAX, koju je pokrenula alijansa Gavi, sa ciljem snabdevanja zemalja u razvoju vakcinama.  Kao deo Tima Evropa, EIB je sa 900 miliona EUR pomogla inicijativi COVAX da obezbedi vakcine zemljama u razvoju – do sada je isporučeno milijardu doza.

„Pre samo deset dana, avion je sleteo u Kigali, glavni grad Ruande, da bi isporučio milijarditu dozu vakcine u okviru programa COVAX, koji je sada obuhvatio 144 zemlje sveta. Evropa izvozi više vakcina nego ijedan region na svetu. Takođe, podržavamo izgradnju kapaciteta za proizvodnju vakcina u manje razvijenim regionima,” rekao je predsednik Hojer.

U celini posmatrano, više od 780 miliona ljudi širom sveta ostvarivaće pogodnosti od unapređenih zdravstvenih usluga, uključujući vakcine protiv kovida-19, što je omogućilo finansiranje od strane EIB. Oko 10 miliona ljudi imaće pristup bezbednijoj vodi za piće, dok će 3,8 miliona ostvariti pogodnosti od poboljšanih higijenskih uslova.

EIB Global: novi partner Tima Evropa 

Za zemlje i regione izvan EU Grupacija EIB je obezbedila finansiranje u iznosu od 8,1 milijardi evra u 2021. godini. Banka je aktivna u više od 160 zemalja širom sveta i ključni je partner Tima Evropa. Od 1958. godine EIB je investirala više od 1,5 hiljade milijardi evra u više od 14.400 projekata izvan Evropske unije, za projekte u javnom i privatnom sektoru, mala preduzeća i velike firme.

U skladu sa reformom svojih globalnih aktivnosti i inicijativa Evropske unije, EIB je odlučila da reformiše svoje aktivnosti izvan EU i osnuje ogranak EIB Global namenjen međunarodnim partnerstvima i finansiranju razvoja. EIB Global će objediniti sve resurse i globalnu ekspertizu banke u okviru upravljačke strukture koja može dati veći, usredsređeniji doprinos projektima i inicijativama Tima Evropa. U novembru je EIB otvorila svoj prvi centar u Najrobiju, glavnom gradu Kenije. Jačanjem prisustva EIB-a u zemljama u razvoju, planira se otvaranje još kancelarija.

„EIB Global je prirodan nastavak naše dugogodišnje posvećenosti izvan Evropske unije. Stvaranjem namenske institucije, moći ćemo da se bolje usredsredimo na projekte koji imaju snažan lokalni uticaj, iz oblasti digitalizacije, obnovljivih izvora energije i kvalitetne infrastrukture prilagođene klimatskim promenama. EIB Global, kao deo Tima Evropa, biće instrument za uspostavljanje čvršćih partnerstava sa lokalnim institucijama i drugim multilateralnim razvojnim bankama,” rekao je predsednik Hojer.

Ključne tačke na putu do klimatske banke EU

EIB se transformiše u klimatsku banku EU, u skladu sa Klimatskim akcionim planom banke za 2021–2025, usvojenog u novembru 2020. godine. Udeo investicija EIB u klimatske mere i projekte održivosti životne sredine povećan je prošle godine na 43% (u odnosu na 40% u 2020. godini), uprkos krizi izazvanoj kovidom-19, čime se EIB približila svom cilju od 50%. Uzimajući u obzir aktivnosti koje se finansiraju sopstvenim sredstvima EIB-a – bez zaduženja EFG koji je izričito usmeren na MSP pogođena pandemijom – finansiranje klimatskih mera EIB-a zapravo je uvećano na 51%.

EIB je takođe ispunila dve ključne tačke svog ambicioznog klimatskog plana. Neposredno pred konferenciju COP26 u Glazgovu Savet direktora je odobrio Plan prilagođavanja klimatskim promenama i Okvir za usklađivanje klijenata sa ciljevima Pariskog sporazuma (PATH). Ovim se EIB obavezala da trostruko poveća udeo svog ukupnog klimatskog finansiranja prilagođavanju, sa 5% na 15%. PATH predstavlja instrument za pomoć preduzećima sa velikim emisijama za donošenje i sprovođenje planova dekarbonizacije. 

„Naš Plan prilagođavanja klimatskim promenama i usklađivanje klijenata sa ciljevima Sporazuma iz Pariza ključni su elementi naše strategije. Povećanjem finansiranja za prilagođavanje, pomažemo da se izgradi otpornija infrastruktura širom sveta, a naročito u regionima kojima je to najpotrebnije zbog njihove izloženosti ekstremnim vremenskim uslovima. Usklađivanjem drugih strana, podstičemo preduzeća na dekarbonizaciju, a to će ubrzati tranziciju u svet sa manje emisija štetnih gasova ili bez njih,” rekao je predsednik Hojer.    

Nove kohezione ambicije

Tokom poslednjih pet godina EIB je za projekte podrške koheziji obezbedila 90,8 milijardi evra. Samo tokom 2021. godine, finansiranje za koheziju iznosilo je 19,8 milijardi EUR, što je ekvivalentno 41% ugovorenog finansiranja u zemljama EU koje EIB podržava sopstvenim sredstvima. U oktobru 2021. godine, EIB je odobrila novi okvir kako bi povećala kreditiranje kohezionih regiona u periodu do 2027. godine To konkretno znači da će EIB nastojati da do 2025. godine poveća svoje finansiranje za regione koje je Evropska komisija identifikovala kao manje razvijene ili u tranziciji poveća na 45% godišnjeg obima. Takođe, EIB će u istom periodu do 23% svojih godišnjih kredita u EU nameniti manje razvijenim regionima (onima u kojima je bruto domaći proizvod po stanovniku manji od 75% proseka EU). Kohezione mere EIB-a u periodu 2021–2027. biće usredsređene na 145 regiona EU, 67 regiona u tranziciji i 78 manje razvijenih regiona.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!