Finansijske usluge

Erste Grupa: Dobar učinak ostvaren i u prvom kvartalu

Erste Group Bank AG ostvarila je operativni rezultat od 1,51 milijardi evra u prvom kvartalu 2024. godine (1. kvartal 2023: 1,26 milijardi evra). Sa 208,1 milijardi evra, obim kredita je ostao nepromenjen u odnosu na kraj 2023. godine, dok su depoziti klijenata blago porasli na 235,3 milijarde evra (+1,1%).

Troškovi rizika knjiženi su u prvom kvartalu 2024. godine, za razliku od istog perioda 2023. godine; međutim, sa 95 miliona evra, oni su, dugoročno posmatrano, ostali na umerenom nivou. Koeficijent problematičnih kredita (NPL) od 2,3% ostao je nepromenjen u odnosu na prethodni kvartal. Koeficijent troškova i prihoda poboljšan je i iznosi 46,0% (1. kvartal 2023: 49,7%). Broj planova štednje hartija od vrednosti porastao je na 1,24 miliona u prva tri meseca 2024. godine, što je povećanje od 24% u odnosu na prethodnu godinu. Neto dobit za kvartal iznosila je 783 miliona evra (1. kvartal 2023: 594 miliona evra).

„U prvom kvartalu, naša bankarska grupa ostvarila je dobre rezultate. Troškovi rizika su na umerenom nivou u poređenju sa dugoročnim prosekom. Fundamentalnu stabilnost našeg poslovnog modela odražava i naš koeficijent kapitala. Zahvaljujući tome što smo dugi niz godina koristili dobar poslovni učinak za jačanje svoje kapitalne baze, u mogućnosti smo da podržimo ljude u našem regionu finansiranjem njihovih razvojnih planova“, izjavio je Vili Černko, generalni direktor Erste Grupe.

„Snažan rast neto prihoda od kamata i provizija, uz i dalje umerene troškove rizika – ovi faktori su nam pomogli da ostvarimo učinak u prvom kvartalu koji se oslanja na prošlogodišnje dobre rezultate. Zahvaljujući tome, verujemo da smo dobro pozicionirani u odnosu na promenljivo okruženje kamatnih stopa i prognozirani ekonomski razvoj u našem regionu“, prokomentarisao je Štefan Dorfler, finansijski direktor Erste Grupe.

Finansijski rezultati (bilans uspeha) za period januar - mart 2024. godine porede se s rezultatima za period januar - mart 2023. godine, a stavke bilansa stanja od 31. marta 2024. godine sa stavkama od 31. decembra 2023. godine.

Prihodi rastu na bazi viših kamatnih stopa na tržištu i većeg obima kredita

Neto prihod od kamata porastao je na 1.852 miliona EUR (+4,7%; 1.769 miliona EUR), najviše u Austriji, na bazi viših kamatnih stopa na tržištu, kao i većeg obima kredita. Neto prihod od naknada i provizija porastao je na 712 miliona EUR (+10,8%; 643 miliona EUR). Rast je zabeležen na svim ključnim tržištima, najviše u upravljanju sredstvima i uslugama platnog prometa. Neto rezultat trgovanja je opao na 106 miliona EUR (117 miliona EUR); stavka dobici/gubici od finansijskih instrumenata po fer vrednosti kroz bilans uspeha porasla je na 33 miliona EUR (-81 milion EUR). Kretanje ove dve stavke uglavnom se moglo pripisati efektima valuacije. Operativni prihodi su porasli na 2.788 miliona EUR (+11,6%; 2.499 miliona EUR)

Operativni rezultat veći za 19,8%, koeficijent troškova i prihoda povećan na 46,0%

Opšti administrativni rashodi porasli su na 1.283 miliona EUR (+3,3%; 1.242 miliona EUR). Rashodi za zaposlene povećali su se na 746 miliona EUR (+7,0%; 698 miliona EUR) zbog povećanja zarada. Ostali administrativni rashodi opali su na 402 miliona EUR (-1,6%; 409 miliona EUR) kako su uplate u programe osiguranja depozita – koje su već unapred proknjižene za celu 2024. godinu – opale na 76 miliona EUR (113 miliona EUR), najviše u Austriji; rashodi za IT su porasli i iznosili su 143 miliona EUR (124  miliona EUR). Amortizacija i depresijacija iznosile su 134 miliona EUR (-1,3%; 136 miliona EUR). Opšte uzevši, operativni rezultat se znatno poboljšao i iznosio 1.505 miliona EUR (+19,8%; 1.257 miliona EUR). Koeficijent troškova i prihoda se poboljšao i iznosio je 46,0% (49,7%).

Koeficijent problematičnih kredita (NPL) ostao je nepromenjen na nivou od 2,3%

Neto ispravke vrednosti finansijskih instrumenata („troškovi rizika“) iznosile su -95 miliona EUR ili 18 baznih poena prosečnih bruto kredita odobrenih klijentima (21 milion EUR ili 4 bazna poena). Neto izdvajanja za rezervisanja po kreditima i potraživanjima zabeležena su na svim ključnim tržištima, sa izuzetkom Hrvatske i Mađarske. Zabeleženi su pozitivni doprinosi prihoda od naplate već otpisanih kredita, najviše u Austriji. Koeficijent problematičnih kredita (NPL) na osnovu bruto kredita klijentima bio je stabilan na nivou od 2,3% (2,3%). Koeficijent pokrivenosti problematičnih kredita (isključujući sredstva obezbeđenja) zabeležio je neznatan pad na 83,7% (85,1%).

Poboljšan ostali operativni rezultat uticao na povećanje neto dobiti

Ostali operativni rezultat iznosio je -123 miliona EUR (-274 miliona EUR). Rashodi za godišnje uplate u fondove za restrukturiranje banaka, koji su već uključeni u ovu stavku za celu 2024. godinu, zabeležili su znatan pad na 27 miliona EUR (138 miliona EUR), jer u evrozoni 2024. godine neće biti naplaćene redovne godišnje uplate. Dažbine na bankarsko poslovanje u ovom trenutku se plaćaju na četiri ključna tržišta. One iznose 86 miliona EUR (99 miliona EUR) i utiču na ostali operativni rezultat. Od toga, 67 miliona EUR (89 miliona EUR) naplaćeno je u Mađarskoj. U Austriji, porez na bankarsko poslovanje iznosio je 10 miliona EUR (10 miliona EUR), u Rumuniji 9 miliona EUR (novouvedeni). Porez na bankarsko poslovanje u Slovačkoj, u iznosu od 21 milion EUR, direktno je proknjižen na stavci poreza na dobit.

Porezi na dobit iznosili su 257 miliona EUR (186 miliona EUR). Porast dela dobiti koji pripada manjinskim udelima na 244 miliona EUR (224 miliona EUR), bio je posledica boljih rezultata poslovanja štednih banaka – uglavnom zbog višeg neto prihoda od kamata i izostanka uplata u fond za restrukturiranje banaka. Neto rezultat koji pripada vlasnicima matičnog preduzeća porastao je na 783 miliona EUR (594 miliona EUR) na bazi snažnog operativnog rezultata i poboljšanog ostalog operativnog rezultata.

Obim kredita uglavnom ostao nepromenjen, a obim depozita porastao za 1,1%

Ukupan kapital bez instrumenata dodatnog osnovnog kapitala (AT1) porastao je na 26,9 milijardi EUR (26,1 milijarda EUR). Nakon regulatornih umanjenja i filtriranja u skladu sa Uredbom o kapitalnim zahtevima (CRR), osnovni akcijski kapital (CET1, konačni) iznosio je 22,7 milijardi EUR (22,9 milijardi EUR), a ukupna sopstvena sredstva (konačna) 28,7 milijardi EUR (29,1 milijarda EUR). Periodična dobit za prvi kvartal godine nije uključena u gore navedene rezultate, odbijeni su troškovi rizika. Ukupni rizik (rizična aktiva uključujući kreditni, tržišni i operativni rizik, CRR, konačni) porastao je na 149,9 milijardi EUR (146,5 milijardi EUR). Koeficijent kapitala CET1 (konačni) iznosio je 15,2% (15,7%), a koeficijent ukupnog kapitala 19,2% (19,9%).

Bilansna suma se povećala na 342,7 milijardi EUR (+1,6%; 337,2 milijarde EUR). Na strani aktive, gotovina i gotovinska salda opali su na 29,4 milijarde EUR (36,7 milijardi EUR), dok su krediti i potraživanja odobreni kreditnim institucijama porasli – najviše u Austriji i Češkoj Republici – na 30,9 milijardi EUR (21,4 milijarde EUR). Krediti i potraživanja dati klijentima ostali su u najvećoj meri nepromenjeni u odnosu na kraj 2023. godine na nivou od 208,1 milijarde EUR (+0,1%; 207,8 milijardi EUR). Na strani pasive, depoziti banaka zabeležili su pad na 19,7 milijardi EUR (22,9 milijardi EUR). Depoziti klijenata su porasli – najviše u Češkoj Republici i Rumuniji – na 235,3 milijarde EUR (+1,1%; 232,8 milijardi EUR). Koeficijent kredita i depozita iznosio je 88,4% (89,3%).

Prognoza za 2024. godinu

Ekonomisti očekuju da će osnovna tržišta Erste Grupe ostvariti bolji rast realnog BDP-a u 2024. godini. Očekuje se da će inflatorni pritisci nastaviti opadajući trend tokom ove godine. Kontinuirano jaka tržišta rada trebalo bi da podržavaju ekonomske performanse na svim tržištima Erste Grupe. Predviđa se da će bilansi tekućeg računa ostati na održivom nivou u većini zemalja, dok bi fiskalni deficiti trebalo da nastave svoj put konsolidacije. Predviđa se da će odnos javnog duga prema BDP-u na svim tržištima Erste Grupe biti uglavnom stabilan, te će stoga ostati značajno ispod proseka evrozone.

U tom kontekstu, Erste Grupa očekuje neto rast kredita od oko 5%. Na osnovu gore predstavljenih makro izgleda, troškovi rizika bi trebalo da ostanu na niskom nivou u 2024. godini. Iako je precizno predviđanje teško u trenutnim okolnostima niskih nivoa troškova rizika, Erste Grupa veruje da će u 2024. godini troškovi rizika biti ispod 25 baznih poena prosečnih bruto kredita klijenata.

Cilj Erste Grupe za 2024. godinu je postizanje prinosa na materijalni kapital (ROTE) od oko 15%. Očekuje se da će koeficijent CET1 ostati jak, pružajući poboljšani povrat kapitala i/ili fleksibilnost spajanja i preuzimanja, uprkos tome što Erste Grupa cilja da izvrši otkup sopstvenih akcija u iznosu od 500 miliona evra 2024. godine.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!