Društvo

Kroz dijalog do unapređenja stanja ljudskih prava

Republika Srbije je u okviru 4. ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda dobila 268 preporuka od 94 države članice Ujedinjenih nacija, u vezi sa kojima je državna delegacija dala izjašnjene.

Najveći broj preporuka se odnosi na oblast zaštite i unapređenja položaja i prava dece, zaštitu od nasilja, posebno porodičnog i rodno zasnovanog i trgovine ljudima, medijske slobode, pitanja iz oblasti reforme pravosuđa, procesuiranja ratnih zločina. Deo preporuka, čije je sprovođenje već započelo ili su procesi planirani Planom rada Vlade, prihvaćen je na licu mesta, a o delu preporuka izjasniće se Vlada Republike Srbije u skladu sa rokovima Saveta za ljudska prava UN.

Šef državne delegacije i ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov istakao je da načinom na koji se Republika Srbija pripremala i učestvovala u 4. ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda, demonstrirala svoju posvećenost zaštiti i unapređenju ljudskih prava, što je ocenjeno i od strane većine država članica UN.

Žigmanov je izjavio da su najbolji pokazatelj ove tvrdnje jačanje institucionalnih kapaciteta u pripremi ovog procesa, unapređenje samog postupka izveštavanja, uključenost svih domaćih relevantnih aktera u postupak pripreme 4. ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda, kao i visok stepen saradnje koji je postignut između različitih aktera - 15 ministarstava i specijalizovanih kancelarija.  Ministar je podvukao da je posebno zadovoljan učešćem nevladinih organizacija i nezavisnih institucija za ljudska prava i njihovim doprinosom.

Prema njegovim rečima ovaj proces nastaviće da mobiliše sve vladine institucije u pogledu unapređenja stanja ljudskih prava na nacionalnom nivou, a predstavljaće i podsticaj za dalji dijalog i unapređenje saradnje sa organizacijama civilnog društva, nezavisnim institucijama za ljudska prava, i svim drugim subjektima u Srbiji, na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou, uključujući i međunarodne organizacije.

Elektronska baza podataka koju je ustupio Visoki komesarijat UN za ljudska prava i godišnje izveštavanje o sprovođenju preporuka dobijenih u okviru 4. ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda doprineće uspešnijem praćenju primene preporuka i efikasnijem reagovanju u slučaju zastoja u njihovom sprovođenju, podvukao je ministar i dodao da će sve aktivnosti imati za posledicu unapređenje u području ljudskih prava i na taj način obezbeđivanje pretpostavke za dalji razvoj demokratije i bolji život građana Srbije.

Autor fotografija je Ministarstvo.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!