Intervju

Milica Kezić Marčić, koordinatorka programa javnih politika u Trag fondaciji: Građani treba da budu kreatori promena u svom okruženju

Javno zagovaranje doprinosi pozitivnim promenama u lokalnim zajednicama, jer se kroz unapređenje socio-ekonomskih politika olakšava život građana, posebno osetljivim grupama stanovništva. Želimo da podstaknemo građane da učestvuju u procesima kreiranja javnih politika, kako bi kreirali mere koje su u skladu sa njihovim potrebama”, izjavila je u intervjuu za naš portal Milica Kezić Marčić, koordinatorka programa javnih politika u Trag fondaciji, koja je u okviru trogodišnjeg programa „Pokret Polet“ objavila drugi konkurs za podršku javnom zagovaranju, namenjen organizacijama civilnog društva.

Šta su javne politike i javno zagovaranje?

Javne politike uređuju pravila i obaveze u društvu. Sve što radimo određeno je nekim javnim politikama, od toga gde i na koji način odlažemo smeće, preko toga koliki porez plaćamo državi, do koliko novca se izdvaja za razne vidove državne pomoći. Javne politike govore o pravcu delovanja Vlade jedne države kada je reč o postizanju ekonomskih i društvenih ciljeva društva. Svaki pojedinac koji živi u društvu ponaša se u skladu sa pravilima koja društvo propisuje. Ono što je važno istaći je da u demokratskim sistemima svaki pojedinac može da utiče na kreiranje tih javnih politika. Javno zagovaranje podrazumeva prepoznavanje problema u zajednici, upoznavanje sa dokumentima javnih politika i zatim uticanje na primenu, izmenu ili donošenje javne politike koja na sistemski način rešava problem u interesu svih građana. Naš cilj je da se građani zainteresuju za učešće u procesima kreiranja javnih politika i da kreiraju mere koje su u skladu sa njihovim potrebama.

Koji su glavni ciljevi „Pokreta Polet“? Kojim društvenim temama ćete se baviti na projektu?

Program „Pokret Polet” ima tri specifična cilja.

Prvi je da podrži i osnaži organizacije civilnog društva širom Srbije da povećaju svoje organizacione i zagovaračke kapacitete i preduzmu akcije koje efikasno doprinose društvenom i ekonomskom blagostanju.

Drugi cilj programa odnosi se na osnaživanje i davanje prilike mladim akademskim građanima da unaprede svoje istraživačke sposobnosti i povežu se sa organizacijama civilnog društva. Kroz pisanje predloga praktičnih politika i davanje preporuka za unapređenje dokumenata javnih politika mladi istraživači pomažu organizacijama da argumentovano zagovaraju pozivajući se na činjenice, dok mladi od organizacija uče o samom procesu javnog zagovaranja, strategijama i načinima postizanja zagovaračkih ciljeva.

Treći cilj je usmeren na povećanje vidljivosti socio-ekonomskih izazova i podizanje svesti među građanima o pristupima i rešenjima koje civilno društvo predlaže za kreiranje boljih politika i mogućnosti za sve.

Prilikom odabira tema kojima će se program baviti, fokus je bio stavljen na preporuke Evropske komisije iznete u izveštaju o napretku za Srbiju. Tako, ovaj program obuhvata: unapređenje kvaliteta i dostupnosti usluga socijalne zaštite; unapređenje radnih prava i podsticanje zapošljavanja osetljivih grupa i osnaživanje socijalnog preduzetništva i podsticanje inovacije socijalnih usluga.

Kako se vrši izbor kod projekata i koji korisnici su prioritet?

Selekcija pristiglih prijava se vrši kroz tri faze.

Prvu fazu sprovodi Trag fondacija i ona podrazumeva proveru administrativnih i osnovnih programskih kriterijuma svih pristiglih koncepata projekta. Administrativni kriterijumi se odnose na to da li je prijavni formular popunjen u celosti i u predviđenom roku, da li je organizacija registrovana u Agenciji za privredne registre pre 1. avgusta 2021. godine i da li se sedište organizacije nalazi na teritoriji gde će se i sprovoditi planirane aktivnosti. Osnovni programski kriterijumi se odnose na proveru da li projekat ima elemente javnog zagovaranja i da li odgovara jednoj od tri teme konkursa.

Drugu fazu selekcije projekata sprovodi nezavisni selekcioni odbor koji je sačinjen od eksperata za javno zagovaranje i eksperata iz specifičnih tema konkursa. Selekcioni odbor ocenjuje pristigle prijave prema utvrđenim kvalitativnim kriterijumima, a spisak ovih kriterijuma se nalazi u samom pozivu za apiciranje.

Nakon što selekcioni odbor oceni sve prijave, 15 najbolje rangiranih organizacija treba da prisustvuje obaveznoj onlajn radionici koju organizuje Trag fondacija. Cilj ove radionice jeste da pomogne predstavnicima organizacija da dalje razviju svoje predloge projekta, specifičnije definišu ciljeve i očekivane rezultate i prema tome oblikuju aktivnosti, kao i tehnike uključivanja građana.

Nakon ove radionice organizacije dostavljaju svoje unapređene predloge projekta i selekcioni odbor sprovodi i ovu poslednju, treću fazu selekcije. Članovi i članice odbora ponovo ocenjuju predloge projekta i 10 najbolje rangiranih dobija podršku.

Šta uključuje podrška koju učesnici programa dobijaju?

Program uključuje dve grupe učesnika.

Jednu grupu čine organizacije civilnog društva u Srbiji, a drugu čine mladi do 30 godina starosti, studenti i/ili postdiplomci nekog od fakulteta društvenih nauka.

Organizacije civilnog društva ostvaruju finansijsku podršku koja iznosi do 15.000 EUR za period od godinu dana, kao i ekspertsku podršku. Ekspertska podrška obuhvata programe obuka na temu javnog zagovaranja i komunikacijskih veština, mentorsku podršku od strane stručnjaka za javno zagovaranje i drugih specifičnih tema, koje su važne za samu inicijativu i podršku za sprovođenje istraživanja od strane mladih istraživača.

Program podrške mladim istraživačima sastoji se u pohađanju obuka koje će unaprediti njihova znanja iz oblasti istraživanja javnih politika, javnog zagovaranja, komunikacija i socio-ekonomskog razvoja, mentorskoj podršci prilikom istraživanja i izrade predloga praktične politike, saradnji u multidisciplinarnim timovima vršnjaka i praktičnoj podršci organizacijama u njihovim javnozagovaračkim naporima na terenu. Za učešće u devetomesečnom programu mladi akademci dobijaju nadoknadu od 800 EUR bruto, kao i plaćene putne troškove za aktivnosti koje sprovode zajedno sa organizacijama u njihovim lokalnim zajednicama. Konkurs za podršku istraživačima će biti otvoren u septembru 2023. godine.

Konkurs za podršku javnom zagovaranju, namenjen organizacijama civilnog društva je otvoren do 03. septembra 2023. godine, a više informacija može se pronaći na sledećem linku: https://tragfondacija.org/otvoren-konkurs-za-novi-ciklus-programa-pokret-polet/ 

 Foto: Autor fotografije Jakov Simović 

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!