Intervju

Milica Kezić Marčić, menadžerka programa za podršku zagovaračkim inicijativama u Trag fondaciji: Inicijative civilnog društva doprinose unapređenju socijalnog preduzetništva

„U Srbiji je socijalno preduzetništvo u fazi intenzivnog razvoja, naročito od usvajanja Zakona o socijalnom preduzetništvu početkom 2022. godine, ali je važno da se stvore uslovi za dalje unapređenje te oblasti. Potrebni su zajednički napori države, civilnog društva i medija kako bi se širila svest o značaju socijalnog preduzetništva i osnažila podrška za osnivanje novih preduzeća, kroz unapređenje saradnje između različitih sektora društva“, izjavila je u intervjuu za naš portal Milica Kezić Marčić, menadžerka programa za podršku zagovaračkim inicijativama u Trag fondaciji, koja je u okviru trogodišnjeg programa „Pokret Polet“ objavila treći konkurs za podršku javnom zagovaranju, namenjen organizacijama civilnog društva.

Koje uslove moraju da ispunjavaju organizacije civilnog društva koje žele da učestvuju u programu javnog zagovaranja?

Svi koji žele da se prijave na konkurs „Zagovarači promena” u okviru programa Pokret Polet moraju da ispune tri kriterijuma:

Prvi se odnosi na status i registraciju pravnog lica. Ovim konkursom podržavamo organizacije civilnog društva, udruženja građana, mreže organizacija, sindikate, fondacije i/ili zadužbine koje su registrovane u Agenciji za privredne registre pre 1. juna 2022. godine.

Drugi kriterijum se odnosi na sedište organizacije i ono mora biti na teritoriji lokalne samouprave za koju se podnosi predlog projekta. Ukoliko organizacija želi da sprovodi aktivnosti i zagovara na okružnom ili regionalnom nivou, to je moguće, ali opet, sedište organizacije mora biti u tom istom okrugu ili regionu gde će se sprovoditi aktivnosti. Ukoliko je pak reč o organizaciji koja želi da zagovara određene izmene politika na nacionalnom nivou, onda ne postoji organičenje u vezi sedišta sve dok je ono na teritoriji Republike Srbije.

Treći kriterijum se odnosi na tematski okvir programa. Dakle, neophodno je da opredeliti se za jednu od tri teme konkursa: unapređenje kvaliteta i dostupnosti usluga socijalne zaštite; unapređenje radnih prava i podsticanje zapošljavanja osetljivih grupa ili osnaživanje socijalnog preduzetništva i podsticanje inovacije socijalnih usluga.

Koliko traje program i koji vid podrške dobijaju organizacije kako bi realizovale svoje inicijative?

Inicijative koje budu podržane ostvaruju finansijsku podršku koja iznosi do 15.000 EUR za period do godinu dana, kao i ekspertsku podršku. Ekspertska podrška obuhvata programe obuka na temu javnog zagovaranja i komunikacijskih veština, mentorsku podršku od strane stručnjaka za javno zagovaranje i drugih specifičnih tema koje su važne za samu inicijativu i podršku za sprovođenje istraživanja od strane mladih istraživača.

Jedna od tema je socijalno preduzetništvo. Koliko je ta oblast razvijena u Srbiji?

Socijalno preduzetništvo u Srbiji je u fazi intenzivnog razvoja, naročito od usvajanja Zakona o socijalnom preduzetništvu početkom 2022. godine. Ovaj zakon definiše praksu socijalnog preduzetništva kroz ekonomske i socijalne kriterijume i usklađen je sa praksama Evropske unije. Sam zakon nije dovoljan da podstakne razvoj ovog modela poslovanja i brojni akteri mogu i treba da doprinesu daljem razvijanju socijalnih preduzeća.

Tako, država ne mora nužno da osniva socijalna preduzeća, već bi trebala da aktivno promoviše ovaj model poslovanja i deluje kao garant za poslovne kredite socijalnim preduzećima, čime bi se olakšao njihov pristup finansiranju.

Civilna društva bi trebala da aktivno učestvuju u programima i zagovaraju promene na lokalnom nivou, ne čekajući na institucionalne inicijative. Podsticaji bi trebali biti usmereni ka postojećim socijalnim preduzećima koja imaju dragoceno iskustvo, koje može biti preneseno na druge lokalne zajednice.

Kontinuirano informisanje javnosti o socijalnom preduzetništvu i angažman građana u podršci i identifikaciji lokalnih potreba su od suštinskog značaja. Potrebni su zajednički napori u širenju svesti o socijalnim preduzećima, podrška za osnivanje novih preduzeća, i unapređenje saradnje između različitih sektora društva.

Koja zagovaračka inicijativa je do sada ostvarila najveći uspeh?

Mnoge organizacije civilnog društva postigle su brojne uspehe u okviru svojih zagovaračkih inicijativa. Jedan od značajnih uspeha je usvajanje četiri nove lokalne politike u Šapcu, Čačku, Požegi i Kragujevcu.

Plan razvoja grada Šapca za period 2024-2030 prepoznao je terenske saradnike kao inovativnu uslugu socijalne zaštite, što je otvorilo put za pružanje podrške najugroženijima, uključujući pojedince koji žive na ulici, osobe sa invaliditetom, LGBT osobe i starije na selu. U Čačku su donosioci odluka u Plan razvoja grada za period 2023-2030. uneli odredbe o podršci socijalnim preduzećima. Požega je donela Odluku o uvođenju inovativne usluge – Kluba za osobe sa smetnjama u razvoju, dok je grad Kragujevac usvojio Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost.

Pored toga, uloženi su značajni napori u pravcu uspostavljanja dijaloga sa relevantnim akterima i donosiocima odluka. To je rezultiralo time da sedam predstavnika organizacija civilnog društva postanu deo različitih radnih grupa koje rade na uspostavljanju politika prilagođenih potrebama građana.

Sve ove organizacije kontinuirano pokazuju izuzetnu posvećenost i inovativnost u rešavanju hitnih društvenih pitanja, što očekujemo i od narednog ciklusa podrške.

Konkurs za podršku javnom zagovaranju, namenjen organizacijama civilnog društva je otvoren do 30. juna 2024. godine, a više informacija može se pronaći na sledećem linku: https://pokretpolet.tragfondacija.org/otvoren-konkurs-za-program-podrske-javnom-zagovaranju-pokret-polet/

 Foto: Jakov Simović

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!