Propisi

Nepoštena poslovna praksa

Kada kupujete robu i usluge bilo gde u EU– na internetu, u lokalnoj trgovini ili od trgovca u inostranstvu – pravo EU štiti vas od nepoštene poslovne prakse.

Pri kupovini roba i usluga na bilo kom mestu u Evropskoj uniji imate jednaka prava potrošača povezana sa sledećim:

1.      Informacije o ugovoru,

2.      Određivanje cena i plaćanja,

3.      PDV,

4.      Slanje i isporuka,

5.      Garancije i povraćaj,

Kada preduzeća oglašavaju, prodaju ili isporučuju proizvode, moraju vas dovoljno precizno informisati kako bi vam omogućila da donesete pravu odluku o kupovini.

Pravo na informacije pre kupovine

Kad kupujete proizvod ili uslugu u EU, prodavac vam mora pružiti jasne, tačne i razumljive informacije o proizvodu ili usluzi pre kupovine.

Te informacije o ugovoru trebale bi uključivati sledeće:

- Glavne karakteristike proizvoda,

- Ukupnu cenu uključujući poreze i sve troškove,

- Troškove isporuke (prema potrebi) i sve ostale dodatne troškove,

- Detalje o plaćanju, isporuci i njihovim načinima sprovođenja,

- Identitet prodavca, adresu i telefonski broj,

- Trajanje ugovora (prema potrebi),

- Neke od ovih informacija ne moraju vam biti izričito pružene ako su jasne iz konteksta, na primer, informacije o karakteristikama proizvoda, koji se nalaze na polici u trgovini.

Ako kupujete na internetu, telefonski, putem poštanske narudžbenice, kataloga ili od trgovačkog putnika, pre kupovine moraju vam biti pružene i sledeće detaljnije informacije:

- Adresa e-pošte prodavca,

- Ograničenja u pogledu isporuke u određenim zemljama,

- Pravo na otkazivanje narudžbine u roku od 14 dana,

- Dostupne postprodajne usluge,

- Mehanizmi rešavanja sporova,

- Matični broj u trgovačkom registru prodavca,

- Profesionalni naziv i PDV broj prodavca (prema potrebi),

- Strukovno udruženje, čiji je član prodavac (prema potrebi).

Kad je reč o takvoj kupovini, imajte na umu da ne morate platiti troškove isporuke ili druge troškove o kojima niste unapred bili obavešteni.

Prethodno navedene informacije deo su ugovora, osim, ako se s prodavcem dogovorite o izmenama uslova navedenih, na primer, na web -mestu prodavca.

Ugovori moraju biti pisani jednostavnim i lako razumljivim jezikom i ne smeju sadržati nepoštene ugovorne odredbe.

U nekim državama članicama EU pravo na primanje potvrde narudžbine, pravo na otkazivanje narudžbine i drugi pravni zahtevi ne primenjuju se na kupovinu od trgovačkog putnika u iznosima manjim od 50 evra.

Digitalni sadržaj

Posebni zahtevi u pogledu informacija primenjuju se kada na internetu kupujete digitalni sadržaj, npr. kada preuzimate sadržaje ili slušate muziku, odnosno, gledate videozapise (streaming). Pre kupovine morate biti obavešteni i o tome podržava li odgovarajući hardver ili softver taj sadržaj (interoperabilnost) i o njegovoj funkcionalnosti, uključujući moguća geografska ograničenja upotrebe sadržaja i mogućnost umnožavanja za privatne potrebe.

Kupovina na internetu od prodavca izvan EU

Vaša potrošačka prava u okviru pravila EU obično se primenjuju i na kupovinu na internetu od prodavca, koji nisu iz države članice EU-a, ali čije je poslovanje usmereno na potrošače iz država članica. Međutim, mogli biste imati poteškoća u ostvarivanju svojih prava u slučaju sukoba s prodavcima izvan EU.

Savetujemo da uvek proverite gde je prodavac registrovan. Internetska adresa koja završava na „.eu", „.ie", ili „.co.uk" itd. NE garantuje da je prodavac registrovan ili da ima sedište u EU.

Potvrda o kupovini

Kada kupite nešto na internetu ili od trgovačkog putnika, morate dobiti pisanu potvrdu o transakciji. Potvrda mora biti izdata na papiru ili na drugom trajnom mediju, poput poruke e-pošte, telefaksa ili poruke na vašem računu na web -mestu prodavca. Najbitnije je da je reč o nečemu što možete sačuvati i što prodavac ne može promeniti bez vašeg pristanka.

Telefonska komunikaicja nakon obavljene kupovine

Prodavci, koji nude postprodajne telefonske linije za potrošače moraju se pobrinuti da se ti pozivi naplaćuju po osnovnoj tarifi za obične telefonske pozive. Prodavcima je zabranjeno da  zahtevaju od potrošača da npr. radi postavljanja upita ili podnošenja pritužbi povezanih s kupovinom ili ugovorom, zovu telefonske linije s višom tarifom.

Ako vam preduzeća ne pruže te informacije, njihovi se postupci mogu smatrati nepoštenima. Ako se prema vama nepošteno postupa, imate pravo traženja nadoknade.

Rešavanje potrošačkih sporova

Da li ste ikada imali problem s proizvodom ili uslugom kupljenom u drugoj državi? Bez obzira na to jeste li kupovali na internetu ili drugačije, pravnu zaštitu možete zatražiti na više načina :

- Neformalno rešavanje sporova: mogli biste se prvo pokušati dogovoriti oko rešavanja spora neposredno s trgovcem ili se za pomoć obratiti udruženju za zaštitu potrošača u svojoj zemlji.

Vansudski postupci: možete pokušati rešiti vaš problem postupcima alternativnog ili internetskog rešavanja sporova.
sudski postupci: povraćaj novca od trgovca iz druge države članice EU možete dobiti postupkom za sporove male vrednosti i platnim nalogom.

 

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!