Propisi

O subvencijama za otvaranje novih radnih mesta

Subvencije za otvaranje novih radnih mesta, koje dodeljuje Vlada Republike Srbije, predmet su čestih rasprava u stručnoj i široj javnosti. Centralna tema ovih rasprava su ekonomski efekti subvencija, odnosno da li one doprinose privrednom razvoju ili ne.

Međutim, stiče se utisak da se u tim raspravama zanemaruje regulatorni okvir, na bazi kog Vlada donosi odluke o visini subvencija. Iz tog razloga, tema ovog teksta je regulatorni okvir za dodelu subvencija investitorima.

Koji su ključni izvori prava?

Oblast je regulisana uredbama Vlade Republike Srbije, pre svega, Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija, na osnovu koje investitori Ministarstvu privrede podnose biznis plan sa detaljima projekta za koji žele da dobiju subvencije.

Da li se subvencije dodeljuju samo stranim investitorima?

Subvencije se mogu dodeljivati kako domaćim, tako i stranim investitorima. Međutim, investitor kome se dodele subvencije se obavezuje da će održavati određeni nivo ulaganja i broj zaposlenih u periodu od tri do pet godina, nakon okončanja projekta, što je često problematično za domaćeg investitora kome je neizvestan plasman. S druge strane, strani investitori obično u Srbiji otvore fabriku, koja vrši proizvodnju za centralu, pa je neizvesnost plasmana niska.

Za kakve projekte se dodeljuju subvencije?

Investitori mogu konkurisati za subvencije projektima u oblasti industrije, poljoprivrede, usluga (ukoliko mogu biti plasirane u inostranstvo) i banjskog turizma. Minimalan broj novih radnih mesta i minimalan nivo kapitalnih ulaganja zavisi od delatnosti i stepena razvoja opštine u kojoj je planirano ulaganje. Na primer, za ulaganja u oblasti industrije granica je 100.000 evra kapitalnih ulaganja i 10 novih radnih mesta u devastiranim opštinama, odnosno 500.000 evra i 50 novih radnih mesta u najrazvijenijim opštinama.

Kako se utvrđuju subvencije?

Nivo maksimalno dozvoljenih subvencija zavisi od stepena razvoja opštine u kojoj je planirano ulaganje: od 10 odsto kapitalnih ulaganja i 3.000 evra po radnom mestu u najrazvijenijim opštinama do 30 odsto kapitalnih ulaganja i 7.000 evra po radnom mestu u devastiranim opštinama.

Da li se investitori oslobađaju poreza?

Samim dobijanjem subvencija, investitor nije oslobođen poreskih obaveza. Međutim, njemu se kao i ostalim privrednim subjektima otvara mogućnost ostvarivanja poreskih olakšica, poput oslobađanja od poreza na dobit, oslobađanja od poreza i doprinosa na plate novozaposlenih itd.

 

Srećko Ćosović

Konsultant, WTS Porezi i Finansije

 

WTS Porezi i Finansije d.o.o.http://www.wtsserbia.com/

Naša osnovna delatnost je pružanje usluga multinacionalnim kompanijama, brzo-rastućim sistemima, kao i malim privatnim firmama i sveobuhvatna podrška u njihovom biznisu u Srbiji.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!