Društvo

Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o kulturnom nasleđu

Javna rasprava u formi okruglog stola, o Nacrtu zakona o kulturnom nasleđu i Nacrtu zakona o delatnosti zaštite nepokretnih kulturnih dobara održana je u Beogradu u Narodnom muzeju.

U ime Ministarstva kulture i informisanja javnoj raspravi u Beogradu prisustvovali su: Milan Jakšić, predsednik Radne grupe za izradu Nacrta zakona o kulturnom nasleđu, Ljiljana Berić, predsednik Radne grupe za izradu Nacrta zakona o delatnosti zaštite nepokretnih kulturnih dobara, Tatjana Bojić Jurić, član Radne grupe (iz Ministarstva kulture i informisanja), Predrag Blagojević, sekretar Radne grupe (iz Ministarstva kulture i informisanja).

Radne grupe za izradu Nacrta zakona o kulturnom nasleđu i Nacrta zakona o delatnosti zaštite nepokretnih kulturnih dobara, obrazovane rešenjem Ministarstva kulture i informisanja, izradile su prethodno navedene Nacrte  zakona.

Osim članova Radnih grupa za izradu Nacrta zakona o kulturnom nasleđu i Nacrta zakona o delatnosti zaštite nepokretnih kulturnih dobara, na javnoj raspravi u Narodnom Muzeju u Beogradu prisustvovali su i predstavnici ustanova kulture, ustanova zaštite kulturnih dobara, instituta, Filozofskog fakulteta, udruženja građana, kao i građani zainteresovani za ovu temu.

Nakon prezentacije koju su održali članovi Radnih grupa, razvila se konstruktivna rasprava koja je izazvala veliku zainteresovanost publike. Najznačajnije pokrenute teme vezane za Nacrte zakona odnose se, pored onih u vezi sa procedurom i trajanjem javne rasprave, na nazive ovih Nacrta zakona, termine koji su njima definisani, a posebno na konzervaciju, restauraciju, arheološki rezervat, arheološko nalazište, arheološka iskopavanja, zatim na definisanje statusa Centralnog instituta za konzervaciju ovim zakonima, dostupnost dokumentacije u vezi sa kulturnim dobrima, predviđeni rok za koncesije. Značajne teme bile su i premeštanje i uklanjanje nepokretnih kulturnih dobara, kaznene odredbe u slučaju neprekidanja radova od strane izvođača prilikom nailaska na arheološko nalazište, mere zaštite, definisanje Centra za nematerijalno kulturno nasleđe, učešće građana u zaštiti kulturnih dobara, prenos osnivačkih prava nad ustanovama zaštite kulturnih dobara na Republiku Srbiju, sprovođenje nadzora za sve vreme dok se vrše radovi na nepokretnom kulturnom dobru. Prisutni su bili zainteresovani za poslove inspekcije, pitanja licenci za privatni sektor u obavljanju pojedinih poslova zaštite nepokretnih kulturnih dobara, obaveze vlasnika da prijave dobro koje uživa prethodnu zaštitu naročito u arheologiji, međusobnu usaglašenost pojedinih odredbi ova dva Nacrta zakona. Pokazali su zanimanje za to da Uneskove liste dobrih praksi i druge liste budu navedene u zakonu.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o kulturnom nasleđu i Nacrtu zakona o delatnosti zaštite nepokretnih kulturnih dobara sprovodi se u periodu od 9. decembra 2019. godine do 9. januara 2020. godine, a po okončanju javne rasprave, Ministarstvo kulture i informisanja će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtima zakona i objaviće ga na svojoj internet stranici i portalu e- uprave.

Svi zainteresovani svoje primedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti na utvrđenim obrascima za komentare (koje možete preuzeti na sajtu) na e-mail: zakonnasledje@kultura.gov.rs  ili poštom Ministarstvu kulture i informisanja, 11000 Beograd, ulica Vlajkovićeva broj 3.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!