Obrazovanje i posao

„Plan je ništa, planiranje je sve“

Zašto vam je potreban biznis plan je pitanje na koje privrednici u Srbiji najčešće odgovaruju sa uopštenim odgovorima kao što su: planiramo da povećamo obim proizvodnje, da proširimo tržišta, ponudimo nove usluge, i sve u cilju apliciranja za finasijsku podršku, ali na pitanje kako to planiraju da ostvare nemaju konkretan odgovor.

Međutim, Biznis plan je potreban svakom preduzeću bilo ono malo, veliko, porodičan biznis koji traje ili je radnja tek u osnivanju. Sam posao i poslovna ideja je jasnija ukoliko je „stavljena“ na papir uz sagledavanje odgovarajućih parametara kroz ustaljene modele (Canvas model, SWOT matrica, 4P ili odskora i 6P, PESTLE), a sve to oslonjeno na kvantitavni prikazan Budžet i Prelomnu tačku rentabilnosti.

O praktičnoj strani izrade Biznis plana razgovaramo sa Nenadom Dimitrijević, studentom Poslovnog fakulteta Singidunum, koji iza sebe ima izvestan broj uspešno odrađenih Biznis planova, koji su pozitivno evaluirani i na osnovu njih su preduzeća dobila finansijsku podršku.

Kako si došao do ideje da kreneš sa pisanjem Biznis planova i da li je bilo teško naučiti da kvalitetno to radiš?

Kada sam kroz stručnu praksu u „Casa Forte“, prilikom susreta sa raznim klijentima, shvatio da postoji izuzetna potreba za ovim dokumentom, napravio sam Biznis plan svoje ideje. To je bio prvi korak i korak koji ja preporučujem svima koji započinju bilo koji posao. Ja sam tokom studija naučio većinu stručnih alata koje zahteva forma jednog biznis plana, a imao sam podršku mentora da to što sam naučio u teoriji i povežem sa praksom. Na prvim Biznis planovima nisam radio samostalno i to je normalno, ali nakon određenog vremena samostalno radim.

Na koji način radiš izradu Biznis plana?

Pre svega, u uvodnom razgovoru sa naručiocem posla utvrdim namenu Biznis plana, za interne ili eksterne potrebe, odnosno za sagledavanje biznisa ili za apliciranje za podršku ili predstavljanje nekom van kompanije. Svakako i bez obzira na namenu, prilikom pisanja potrebno je uzeti u obzir interes svih „stejkfoldera“ preduzeća, koje možemo podeliti na unutrašnje: interes vlasnika, menadzmenta, zaposlenih i spoljašnje kao što su: investitori, banke, korisnici i država.

U detaljnim razgovorima sa vlasnikom biznisa u preduzetničkoj radnji ili par najznačajnijih zaposlenih u većem preduzeću, prikupljam potrebne informacije.

Ukratko, Biznis plan treba da sadrži  uvodni deo sa  kratkim opisom  preduzeća. Nakon toga sledi viziju, misiju i cilj projekta kojim se bavi Biznis plan. Posle opštih podataka treba preći na analizu tržišta pod koju spada analiza plasmana, analiza nabavke i analiza lokacije. Jedan od aspekata, kojem se po mom iskustvu, nedovoljno posvećuje pažnja jeste organizaciona struktura firme u koju spadaju kadrovska rešenja, podela rada, podela odgovornosti, proces odlučivanja i donošenja odluka, obuka zaposlenih i postojanje ključnih osoba za izradu određenog projekta na efektivan i efikasan način.

Zatim dolazi ono što je suština planiranja i gde se često javlja najviše poteškoća, finansijsko-ekonomska analiza. Ova analiza kreće sagledavanjem postojećih podataka o prihodima i troškovima, određivanjem planskog rasta uz planirano finansiranje i određivanje cene proizvoda i usluga tako da preduzeće bude profitabilno.

Zašto misliš da preduzeće treba da ima napravljen Biznis plan, iako nema u planu neko eksterno obraćanje?

Jedna od prednosti postojanja biznis plana u preduzeću je lakša komunikacija između zaposlenih i menadžmenta o daljim ciljevima kompanije za vremenski period za koji je biznis plan pisan.

U Biznis planu su navedeni jasni, merljivi ciljevi, kao i način njihovog ostvarenja, kriterijumi za merenje uspešnost u ostvarivanju zadatih ciljeva. Kada se plan usvoji određuju se osobe odgovorne kako za pojedinačne ciljeve, tako i strateške ciljeve.

Da zaključimo, postojanja Biznis plana kao dokumenta ima veliki značaj za smanjenje rizika od neuspeha. Kroz izradu Biznis plana se preispituju i planiraju aktivnosti koje dovode do rezultata i na taj način se vrši njihovo unapredjenje.

Jednom rečju: „Plan je ništa, planiranje je sve“.

 

Biljana Lazarević, senior consultant Casa Forte

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!