Propisi

Poreski tretman prihoda od ugovora o delu

Prema odredbama člana 199. Zakona o radu poslodavac može sa određenim licem da zaključi ugovor o delu, radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku određene stvari, samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla.

Ugovor o delu može da se zaključi i sa licem koje obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture u skladu sa zakonom uz uslov da takav ugovor o delu mora da bude u saglasnosti sa posebnim kolektivnim ugovorom za lica koja samostalno obavljaju delatnost u oblasti umetnosti i kulture, ako je takav kolektivni ugovor zaključen.

Ugovor o delu se može zaključiti u pismenoj formi sa svakim fizičkim licem (nezaposlenim, penzionerom, studentom, licima koji obavljaju samostalnu ili poljoprivrednu delatnost, zaposlenim kod drugog poslodavca ili licem koje je u radnom odnosu kod istog poslodavca) i to samo za obavljanje poslova van registrovane delatnosti poslodavca.

Porez na dohodak građana

Prema odredbama člana 85. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana naknada koja se isplaćuje na osnovu ugovora o delu ima karakter drugih prihoda koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica.

Na naknadu po ugovoru o delu plaća se porez na dohodak po stopi od 20% na teret primaoca prihoda (iz naknade). Osnovicu za plaćanje poreza na dohodak predstavlja oporezivi prihod koji se dobije kada se od bruto prihoda umanje normirani troškovi po stopi od 20%. Bruto prihod obuhvata iznos naknade koja se isplaćuje fizičkom licu, kao i iznos svih drugih izdataka na koje se obavezao isplatilac, a koji su u vezi sa vršenjem njihovog posla, kao što su naknada troškova službenog putovanja, dnevnice, smeštaj i drugo. Za ove prihode ne postoji mogućnost priznavanja stvarnih troškova.

Obveznik poreza na prihode po osnovu ugovora o delu je fizičko lice koje ostvari prihode, a pravno lice i preduzetnik koji mu isplaćuju prihode dužni su da obračunaju, obustave i uplate porez na oporezivi prihod.

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Prema članu 28. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu je oporezivi prihod od ugovorene naknade u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana. Osnovica na koju se plaćaju doprinosi prilikom isplate ugovorene naknade ne poredi sa najnižom i najvišom mesečnom osnovicom za plaćanje doprinosa.

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje plaćaju se iz ugovorene naknade po zbirnoj stopi, i to:

· 26% doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i

· 10,3% doprinos za zdravstveno osiguranje.

Da li će se plaćati samo doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje  ili i doprinos za zdravstveno osiguranje zavisi od statusa lica sa kojim se zaključuje ugovor o delu.

Prema statusu lica kome se isplaćuje naknada po ugovoru o delu plaćaju se sledeće obaveze po osnovu poreza i doprinosa:

· ako se ugovorena naknada isplaćuje licu koje nije osigurano po drugom osnovu, plaća se porez, doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinos za zdravstveno osiguranje,

· za lice koje je osigurano po drugom osnovu (radni odnos, preduzetnik, osnivači, poljoprivrednik), na ugovorenu naknadu se plaća porez i doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje,

· plaća se samo porez na ugovorenu naknadu za lice:

1) koje je od Fonda penzijsko i invalidsko osiguranje  dobilo potvrdu da je za njega u toj kalendarskoj godinu plaćen doprinos na procenjenu najvišu osnovicu za tu godinu i da se do kraja godine ne vrši dalje plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na ugovorene naknade; i

2) za stranog državljanina za koga su, prema međunarodnom sporazumu sa državom iz koje dolazi, ispunjeni uslovi da se ne plaćaju doprinosi.

 

Dragana Lj. Đorđević, advokat

Dragana Lj. Đorđević, advokathttp://www.djordjevic-lawyer.co.rs

Advokatska kancelarija Dragana Lj. Đorđević posluje u Beogradu počev od 1995. godine i pruža advokatske usluge klijentima sa posebnim fokusom na oblast trgovinskog prava, naplate potraživanja i naknade štete.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!