Udruženje Biogas je danas reprezentativno udruženje koje okuplja preko 26 članova koji u svom posedu imaju elektrane na biogas od čega je aktivno više od 9,6 MW ali i druge institucije i kompanije koje su direktno ili indirektno povezane sa ovom tehnologijom ili planiraju izgradnju biogasnih elektrana. Takođe među članovima Udruženja Biogas nalaze se proizvođači opreme, konsultanti, naučnici, političari itd.Širok spektar članova doprinosi Udruženju sadašnju poziciju kao pouzdan glas onih koji donose odluke. Udruženje Biogas igra aktivnu ulogu u političkim odlukama i pitanjima u vezi sa obnovljivim izvorima energije.

Ciljevi Udruženja su podsticanje proizvodnje i upotrebe oblika energije koji su prijateljski nastrojeni prema životnoj sredini, podsticanje proizvodnje i upotrebe biogasa, podsticanje i afirmacija efikasne potrošnje energije, afirmacija proizvodnje biogasa i njegove upotrebe za proizvodnju energije, lobiranje kod nadležnih organa radi poboljšanja legislativnog okvira za proizvodnju, promet i upotrebu biogasa.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!