Asocijacija se bori za sprovođenje sledećih osnovnih principa:

- Stvaranje podsticajnog okruženja u kojem se preduzetništvo i porodični biznis posebno vrednuju,
- Donošenje pravila, propisa i mera u skladu sa principom „Misli prvo o malima“,
- Stvaranje uslova da javna administracija bolje reaguje na potrebe MSP,
- Olakšavanje učešća MSP u javnim nabavkama i bolje korišćenje državne pomoći,
- Olakšavanje pristupa MSP izvorima finansiranja,
- Pomoć i obuka naših članova za lakše korišćenje bespovratnih i podsticajnih  sredstava iz fondova EU namenjenih MSP,
- Uvođenje javnosti u rad svih državnih institucija putem IT tehnologije,
- Uvođenje reda u naplatama fiskalnih i parafiskalnih nameta,
- Usvajanje Zakona o zanatstvu,
- Povezivanje MSP sa našim biznismenima iz dijaspore.  

Želimo da zajedničkim angažovanjem utičemo na nadležne institucije da kroz poreske olakšice država vrednuje napore MSP, koja poštuju propise i ispunjavaju sve obaveze, da više ne budemo lideri u Evropi po poreskom opterećenju koje se automatski odražava na zarade. Suvišna, komplikovana, a samim tim predimenzionirana i skupa administracija utiče da se smanjuje broj kako malih i srednjih preduzeća, tako i zaposlenih.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!