Društvo

Srbija napreduje u održivom razvoju u interesu dece

Širom sveta 1. juna obeležava se Međunarodni dan dece kako bi se ukazalo na dečja prava i najznačajnija pitanja iz oblasti obrazovanja i socijalne i zdravstvene zaštite najmlađih. Mesec jun u međunarodnom kalendaru kao dane posvećene deci beleži i 4. jun, posvećen deci žrtvama nasilja, dok se 12. jun obeležava kao Svetski dan protiv rada dece.

Agenda 2030 Ujedinjenih nacija, koja sadrži 17 ciljeva održivog razvoja na čije se ispunjavanje kao članica UN obavezala i Srbija, posebnu pažnju posvećuje upravo održivom razvoju u skladu sa Konvencijom o pravima deteta iz 1989. godine.

“Prvih pet ciljeva održivog razvoja odnose se na eliminisanje nejednakosti u pogledu siromaštva, kvaliteta ishrane i očuvanja zdravlja, dostupnost obrazovanja i postizanje rodne ravnopravnosti. Svi ovi aspekti socijalnog života znatno utiču upravo na decu  i njihov položaj u društvu”, kaže Bogdan Gavanski, projektni menadžer Platforme za opštedruštveni dijalog o sprovođenju ciljeva održivog razvoja u Srbiji “Održivi razvoj za sve”, koju uz podršku vlada Švajcarske i Nemačke implementira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. Kao jedan od ciljeva održivog razvoja Agende 2030 koji je veoma važan za dobrobit dece u budućnosti, Gavanski navodi cilj 4., koji obavezuje na zalaganje za bеsplatno predškolsko, osnovno i srеdnjе i pristupačnije univerzitetsko obrazovanje i podizanje nivoa uključenosti, posebno najosetljivijih grupa, u obrazovni sistem.

Procenat dece koja se upišu u osnovnu školu u Srbiji, prema podacima iz Dobrovoljnog nacionalnog izveštaja o sprovođenju Agende 2030 iz 2019.godine iznosi 95,7%. Ali, podaci ukazuju i da čak 10 do 15% upisane dece ne završi osnovno školsko obrazovanje i da samo 9% najsiromašnije dece pohađa predškolsku nastavu.

Srbija se kao potpisnica Agende 2030 obavezala da će povećati obuhvat dece pripremnim obaveznim predškolskim programom i programom za decu od tri godine do polaska u pripremni predškolski program.

“Tokom izrade Izveštaja o napretku u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja do 2030. godine u Republici Srbiji, bilo je teško pratiti napredak u ostvarivanju cilja 4. zato što su za osnovno i srednje obrazovanje bili dostupni samo podaci iz 2019.godine. Kada je u pitanju rani razvoj i učešće dece mlađe od 5 godina u obaveznom predškolskom programu podaci pokazuju umereni napredak i kod ženske i kod muške dece. Značajan napredak se registruje među decom iz najsiromašnijih domaćinstava,” kaže Marija Babović, ekspertkinja koja je, u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku Srbije, radila na Izveštaju o napretku u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja do 2030. Izradu ovog izveštaja 2020.godine podržao je GIZ u okviru projekta “Reforma javnih finansija – Agenda 2030”.

Tokom kampanje „Kvalitetno obrazovanje za sve”, koju su u Zlatiborskom okrugu u okviru Platforme “Održivi razvoj za sve” organizovale Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija centar za demokratiju u saradnji sa Užičkim centrom za prava deteta (UCPD), konstatovano je da je u Užicu obuhvat obaveznog predškolskog obrazovanja čak oko 99 odsto, ali da u ukupnom predškolskom vaspitanju učestvuje samo 65 odsto dece.

“U Užicu svake godine od 180 do 220 dece ne bude upisano u vrtiće. Problem predstavlja neadekvatna mreža predškolskih ustanova i nedovoljni kapaciteti. Iako su kapaciteti u proteklom periodu povećani za oko 300 mesta, još uvek su nedovoljni. To dovodi i do povećanja broja dece u grupama što se odražava na kvalitet rada sa decom”, ističe Jelena Žunić Cicvarić, direktorka UCPD-a.

Kampanja „Kvalitetno obrazovanje za sve” podigla je svest roditelja, organizacija koje rade sa decom i lokalnih institucija o važnosti kvalitetnog obrazovanja za sve, kao i veće dostupnosti i inkluzije, uz obuhvatanje predškolskog obrazovanja. Tokom kampanje ukazano je i da je Kovid-19 izazvao velike poremećaje u obrazovanju, pogodivši čitavu generaciju učenika, a posebno decu sa teškoćama u razvoju.

 Foto: Bob Živković

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!