Finansijske usluge

KRESTON MDM - Transferne cene kao jedno od važnijih pitanja međunarodnog poreza

Transferne cene predstavljaju metode koje se koriste kada dve kompanije koje pripadaju istoj multinacionalnoj grupi trguju jedna sa drugom.

Primera radi, kada američka kompanija Coca-Cola kupuje nešto od francuske Coca-Cole, dakle, kada dve strane uspostavljaju cenu za transakciju, radi se o transfernim cenama. To utiče na ponašanje kupaca filijala i može imati poreske implikacije na dohodak za kompaniju kao celinu.

Procenjuje se da se oko 60 procenata međunarodne trgovine dešava unutar, a ne između multinacionalnih kompanija: to jest, preko nacionalnih granica, ali unutar iste korporativne grupe.

Transferne cene u poslednje vreme, predstavljaju gorući problem. Dok su globalizacija i kontinuirani rast međunarodne trgovine, napravili međukompanijsko formiranje cena, svakodnevna potreba mnogih preduzeća zbog novih propisa, revizije, sprovođenje poreske kontrole – i mnogo više zbog propisanih kazni – nastavlja da raste.

U eri fiskalnih deficita, poreski organi vide transferne cene kao laku metu. Istovremeno, strategije transfernih cena su sve vise predmet kontroverzi – fraza „transferne cene“ često se koristi u istoj rečenici kao „poreska skloništa“ ili „utaja poreza“.

S tim u vezi, bitno je istaći da transferne cene nisu, po sebi, nezakonite ili nužno zloupotrebljive. Ono što je nezakonito ili uvredljivo jeste manipulacija transfernim cenama ili zloupotreba transfernih cena.

Kompanija treba da usvoji transferne cene koje rezultiraju najvećim ukupnim dobitkom za konsolidovane rezultate celog entiteta. Skoro uvek, to znači da kompanija treba da odredi da transferna cenu bude tržišna cena komponente, s obzirom na samo upućeno pitanje vezano za priznavanje poreza na dohodak.

Na taj način, zavisna preduzeća mogu da zarade više novca za kompaniju kao celinu, imajući mogućnost da prodaju spoljnim subjektima, kao i internim. To daje filijlama podsticaj da prošire svoje proizvodne kapacitete za preuzimanje dodatnih poslova.

Transferne cene predstavljaju jednu od usluga koje nudi revizorska kuća KRESTON MDM. Ovo društvo za reviziju, finansijski i računovodstveni konsalting nastoji da koristeći svoje resurse gradi dinamičan poslovni odnos sa klijentima i pruža usluge najvišeg kvaliteta.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!