Projekti

Udruženje YUPMA - Sertifikacioni program

Udruženje za upravljanje projektima Srbije - YUPMA je profesionalno, nezavisno i nestranačko udruženje građana.

Udruženje organizuje, promoviše i pomaže profesionalne aktivnosti svojih članova sa ciljem unapređenja njihovog rada i stručnog znanja u oblasti projektnog menadžmenta.

Istovremeno aktivnosti Udruženja doprinose nacionalnoj i međunarodnoj promociji i daljem razvoju upravljanja projektima.

Sekcije

Da bi pospešili efikasnost aktivnosti za dostizanje programskih ciljeva i zadataka formirane su sledeće sekcije Udruženja:

·  Sekcija za organizaciju stručnih i naučnih skupova (kursevi, seminari, simpozijumi) i praćenje drugih stručnih i naučnih skupova u ovoj oblasti u zemlji i inostranstvu;

·  Sekcija za izdavanje i učestvovanje u izdavanju stručnih, naučnih i informativno-preglednih radova, publikacija, kao i marketinško pro-motivnih aktivnosti Udruženja;

·  Sekcija za istraživačko-razvojne usluge u privrednim i društvenim dela-tnostima.

Veza sa drugim organizacijama

Udruženje za upravljanje projektima Srbije je punopravni član IPMA - International Project Management Association. Udruženje je takođe osnivač i član Asocijacije nacionalnih udruženja za upravljanje projektima centralne i jugoistočne Evrope - SENET.

Pored stalne saradnje i učestvovanja u radu odbora IPMA i SENET, YUPMA tesno sarađuje i sa drugim nacionalnim udruženjima za upravljanje projektima sa kojima ima napravljene ugovore o saradnji ili dogovore o zajedničkom radu i razmeni znanja i iskustva. Udruženje usko saradjuje i sa Fakultetom organizacionih nauka i Fakultetom za projektni i inovacioni menadžment.

Sertifikati

U druženje za upravljanje projektima Srbije je jedino u zemlji ovlašćeno da izdaje zvanične sertifikate iz oblasti upravljanja projektima po programu Međunarodnog udruženja za upravljanje projektima (International Project Management Association). Definisan je i Nacionalni sertifikacioni program koji obuhvata proces unapređenja postojećih znanja i kompetencija učesnika u upravljanju projektima.

Sertifikacioni program ima za cilj da uspostavi korelaciju sa međunarodnim procesima koji se odvijaju u oblasti upravljanja projektima i time uključi pojedince i organizacije u svetske standarde u realizaciji projekata. Program je postavljen zajedno sa Međunarodnim udruženjem za upravljanje projektima - IPMA, a Udruženje za upravljanje projektima Srbije je formiralo svoje posebno telo - Sertifikaciono telo, koje je zaduženo da uspostavlja, sprovodi, unapređuje i održava ovaj program.

Čitav program je u skladu sa svetskim standardima u oblasti upravljanja projektima i predstavlja deo univerzalnog sertifikacionog programa IPMA za učesnike u projektu. Ovaj program je u skladu sa standardima koje propisuje i primenjuje međunarodna zajednica i reguliše kompetencije i znanja učesnika projekta u oblasti upravljanja projektima.

Sertifikati dobijeni preko Udruženja za upravljanje projektima Srbije su punovažni i potpuno korespondentni u svim zemljama članicama IPMA, a priznaju se i prihvataju i u ostalim zemljama koje nisu direktni potpisnici ovog sporazuma.

Program predviđa četiri sertifikaciona nivoa:

·  IPMA Level A®: Sertifikovani direktor projekata

·  IPMA Level B®: Sertifikovani stariji projektni menadžer

·  IPMA Level C®: Sertifikovani projektni menadžer

·  IPMA Level D®: Sertifikovani projekt menadžment saradnik

Sva lica koja se bave realizacijom projekata, bez obzira delatnost ili ulogu koju trenutno imaju, mogu se, u zavisnosti od njihovih mogućnosti, potreba, znanja i iskustava prijaviti i proći odgovarajući program ocenjivanja i time steći međunarodni sertifikat koji će potvrđivati posedovanje adekvatnih znanja i kompetentnosti.

Sertifikati važe 5 godina od datuma sertifikacije. Nakon toga se može pristupiti procesu resertifikacije.

Udruženje za upravljanje projektima Srbije - YUPMAhttp://www.yupma.org.rs/

Udruženje za upravljanje projektima Srbije - YUPMA je profesionalno, nezavisno i nestranačko udruženje građana.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!